dnes je 23.4.2024

Input:

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.6.1
Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

 

Výše odměny insolvenčního správce

Odměnu insolvenčního správce v případě řešení dlužníkova úpadku oddlužením upravuje § 3 vyhl. č. 313/2007 Sb. tak, že činí

a) při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku určenou dle § 1 cit. vyhlášky (tj částku odpovídající odměně insolvenčního správce v konkursu - viz část 7/7.1.1), nejméně však 45 000 Kč,

b) při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře,

c) při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2 cit. vyhlášky (tedy částku připadající na odměnu insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení připadající na zajištěného věřitele, tj. 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli - viz část 7/7.1.1).

 

K placení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce v průběhu splátkového kalendáře viz VYSVĚTLIVKY (bod 2) /5.

 

Při splátkovém kalendáři náleží insolvenčnímu správci odměna a paušální náhrada hotových výdajů již za měsíc, v němž účinky schváleného oddlužení nastaly, byť by první splátka byla stanovena až k některému dalšímu dni daného měsíce (viz závěry usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010 ze dne 25. 8. 2010).

 

Společné oddlužení manželů

Jak plyne z judikatury prezentované v předchozích částech (viz zejm. závěry usnesení Vrchního v Praze sp.zn. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH 325/2011-B ze dne 19.4.2011 zmíněné v úvodu části 9/5 k heslu „Společné oddlužení manželů se SJM“, v části 9/5.1.2 k tématu změn splátkového kalendáře a v části 9/5.1.3 o přezkoumání pohledávek, též viz např. shrnující poznámku v závěru části 9/5.1.2.1), jde-li o případ schváleného společného oddlužení manželů (dlužníků) s majetkem a závazky v SJM, které muselo vzejít ze společného projednání jejich návrhů na oddlužení (část 9/5.), oddlužením prochází jen jedna majetková podstata (jedno SJM), a tudíž by měl v takovém společném řízení vystupovat jen jeden insolvenční správce s nárokem na odměnu.

 

K takovému závěru dospěl Vrchní soud v Praze v řadě svých rozhodnutí (kupř. v usnesení sp.zn. KSUL 70 INS 2745/2010, 1 VSPH 464/2010-B ze dne 22. 6. 2010). V nich navázal na závěry usnesení sp.zn. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A ze dne 15. 12. 2009, kde zdůraznil (citace z odůvodnění):

„Zásadně nemůže být rozdíl v tom, zda se společné dluhy manželů řeší v rámci insolvenčního řízení, jehož účastníkem je jeden z manželů, jenž podal návrh na povolení oddlužení a druhý k němu připojil svůj podpis, ve srovnání se situací, kdy oba manželé podali společný insolvenční návrh (popřípadě každý z nich samostatně a insolvenční soud následně zahájená řízení spojil). Jinými slovy, bez ohledu na to, zda manželé podali insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení společně, nebo každý zvlášť (v takovém případně je ovšem třeba spojit obě řízení ke společnému projednání tak, aby společné jmění manželů náleželo do jedné majetkové podstaty a aby oběma dlužníkům byl ustanoven jeden insolvenční správce), anebo jeden z nich a druhý návrh spolupodepíše, vždy jde o totéž, tedy za jakých podmínek bude majetek v SJM užit pro účely oddlužení.“

K tomu Vrchní soud v Praze např. v usnesení sp.zn. KSCB 27 INS 557/2010, 2 VSPH 604/2010-B ze dne 22. 9. 2010 dodal (citace z odůvodnění):

„Smysl oddlužení plněním splátkového kalendáře zadlužených rodin (domácností) je totiž založen na tom, že po splnění splátkového kalendáře mohou a mají být osvobozeni od zbytku svých společných dluhů za předpokladu, že po stanovenou dobu odevzdávali na uspokojení pohledávek věřitelů veškeré své příjmy, vyjma zákonem stanovených částek zaručujících minimální životní úroveň rodiny, oba manželé. .........Faktický rozsah činnosti insolvenčního správce by se nikterak nelišil v řízení, kde by dlužníkem byl toliko jeden z manželů, neboť ve smyslu výše uvedeného by i příjem druhého manžela byl k dispozici věřitelům, jimž dlužník prostřednictvím správce takto získanou sumu dle § 398 odst. 3 IZ rozvrhne. Manžel dlužníka totiž svým podpisem na návrhu dlužníka na povolení oddlužení dává souhlas k tomu, aby pro účely oddlužení byl použit veškerý majetek v jejich společném jmění, včetně příjmů, které jim budou v budoucnu vyplaceny. Jde-li o oddlužení plněním splátkového kalendáře, zavazuje se dlužníkův manžel svým podpisem poskytnout po celou dobu i veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby se věřitelům dostalo právě prostřednictvím insolvenčního správce z jeho příjmů plnění v rozsahu vymezeném v § 398 odst. 3 IZ. Ke stejným závěrům dospěl Vrchní soud v Praze i v usnesení sp. zn. KSUL 43 INS 7135/2009, 2 VSPH 76/2010-B ze dne 1. 4. 2010, v němž uvedl, že pokud závazky zjištěné v průběhu insolvenčního řízení jsou společnými závazky dlužníka a jeho manželky, jež spolupodepsala návrh na povolení oddlužení, dojde jejich úhradou z majetku náležejícího do společného jmění manželů v rámci schváleného oddlužení k jejich snížení, resp. zániku i ve vztahu k manželce dlužníka.“

Obdobně se vyslovil Vrchní soud v Praze např. v usnesení sp.zn. KSUL 77 INS 5859/2010, 3 VSPH 514/2010-A ze dne 20. 1. 2011. V něm akcentoval, že v případě společného splátkového kalendáře oba manželé nabídli pro účely oddlužení veškerý svůj majetek v SJM, včetně příjmů, které jim budou v budoucnu vyplaceny, a je tu jedna majetková podstata ve smyslu § 205 odst. 3 IZ. Bude-li splněn předpoklad, že oddlužením obou manželů nebude dotčen majetek z jejich nevypořádaného SJM, popřípadě vyživovací povinnosti, jež má na mysli § 393 odst. 3 IZ, a že dlužníci nemají oddělený majetek, pak insolvenční správce po zjištění úpadku sepisuje pouze jedinou majetkovou podstatu, tedy majetek náležející do SJM, a spravuje budoucí příjmy dlužníků (plní povinnosti stanovené v § 406 odst. 3 a 5 IZ) ve vztahu k témuž plátci mzdy. Pak kvantitativně ani kvalitativně není zásadního rozdílu mezi činností insolvenčního správce, kterou by vykonával ve vztahu ke každému dlužníku zvlášť v samostatných insolvenčních řízeních a činností, již by vykonával při správě majetkové podstaty dlužníků v jediném, spojeném insolvenčním řízení.

 

Z uvedeného plyne závěr, že je-li schváleno společné oddlužení manželů (dlužníků) plněním splátkového kalendáře, náleží v něm insolvenčnímu správci zásadně jen jedna paušální odměna vypočtená podle § 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (tedy odměna ve výši 750 Kč měsíčně za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře) a jen jedna paušální náhrada hotových výdajů (tedy náhrada ve výši 150 Kč měsíčně dle § 7 odst. 4 cit. vyhlášky). Totéž musí platit samozřejmě i pro případ, že jde o schválené oddlužení dlužníka, na němž se jeho manžel podílí jen na základě svého souhlasu s oddlužením dle § 392 odst. 3 IZ (viz část 9/2.2 a opět dále část 9/2.2.1 a poznámky v části 9/5 pod heslem „Společné oddlužení manželů se SJM“ a „ Manžel dlužníka souhlasící s oddlužením - SJM“).

Případné kolize s předpokladem, že není zásadního rozdílu mezi činností insolvenčního správce vykonávanou ve vztahu ke každému dlužníku zvlášť v samostatných insolvenčních řízeních a jeho činností vykonávanou při správě majetkové podstaty dlužníků v jediném, spojeném insolvenčním řízení, lze (jak uzavřel Vrchní soud v Praze ve zmíněném usnesení sp.zn. KSUL 77 INS 5859/2010, 3 VSPH 514/2010-A ze dne 20. 1. 2011) ohledně odměny insolvenčního správce řešit jejím zvýšením podle § 38 odst. 3 IZ (moderace - viz výklad níže), a ohledně náhrady správcových hotových výdajů je lze řešit v konkrétním měsíci přiznáním této náhrady ve vztahu k oběma oddlužením plněním splátkového kalendáře. Tyto závěry potvrzuje usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. MSPH 79 INS 14408/2010, 3 VSPH 161/2011-B ze dne 11. 3. 2010.

 

Určení odměny úvahou insolvenčního soudu

Nelze-li odměnu při oddlužení dle § 3 LAW,45868,,313_2007 Sb./§ 3 (20080101)T vyhlášky č. 313/2007 Sb. určit, rozhodne o její výši insolvenční soud vlastní úvahou, při níž je povinen přihlédnout zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce ( § 5 vyhl.č. 313/2007 Sb.). K takové situaci by zřejmě mohlo dojít jen při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, při němž se postupuje v zásadě stejným způsobem jako při konkursu, a to i při určení odměny insolvenčního správce (viz předchozí odstavec), a proto odkazujeme na přiměřené užití úvah podaných /7.1.1.

 

Odměna a hotové výdaje za období do schválení splátkového kalendáře

Judikatura dovozuje (viz shora zmíněné usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010 ze dne 25. 8. 2010), že - byť to není právní úpravou výslovně vyjádřeno - insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Odměna insolvenčního správce v takovém případě (za tuto dobu výkonu jeho funkce) nemůže být určena jinak než úvahou insolvenčního soudu dle § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb.

 

K tomu se podrobně vyslovuje např. usnesení sp.zn. 45 INS 3261/2010, 3 VSPH 1239/2010-B ze dne 19. 5. 2011, v němž Vrchní soud v Praze s odkazem na ustanovení § 38 IZ, § 168 odst. 2 písm. a ) ve spojení s § 168 odst. 3 IZ a odkazem na § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky č. 313/2007 Sb., vysvětlil (citace z odůvodnění):

„ Z výše uvedené úpravy jednoznačně vyplývá, že pro případ schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ( § 406 odst. 3 IZ) prováděcí vyhláška stanoví výši odměny insolvenčního správce (v § 3 písm. b/) a výši náhrady jeho hotových výdajů (v § 7 odst. 4) jen ve vztahu k jeho činnosti, již v rámci svých zákonných povinností, v souladu s usnesením soudu o schválení oddlužení splátkovým kalendářem, k realizaci této formy oddlužení provádí. To je z konstrukce těchto správcových nároků jednoznačně patrné, když jsou prováděcí vyhláškou vázány jen na dobu trvání splátkového

Nahrávám...
Nahrávám...