dnes je 26.5.2024

Input:

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.9
Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

 

Insolvenční správce samozřejmě má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů ( § 38 IZ). Dle § 38 odst. 5 IZ způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši, podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis, jímž je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále též jen vyhláška), předjímaná v § 431 písm. c) IZ). Vyhláška upravuje postup při výpočtu odměny insolvenčního správce v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka, tzn. že rozlišuje odměnu při konkursu, reorganizaci a oddlužení.

 

Odměna při konkursu

Nicméně již samotný IZ v § 38 odst. 1 výslovně stanoví, že v případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Jde o zřejmý posun oproti předchozí úpravě, v níž se vedle kritéria určení odměny z výtěžku zpeněžení (jež nereflektuje míru uspokojení věřitelů) prosadilo i kritérium počtu konkursních věřitelů (viz § 7 odst. 1 a 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání). Nově koncipovaný způsob určení odměny by měl insolvenčního správce motivovat k co nejvyššímu zpeněžení majetkové podstaty a zároveň k co nejnižším nákladům konkursu.

 

K tématu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce při konkursu, včetně odměny při přeměně oddlužení či reorganizace v konkurs, viz podrobný výklad v části 7/7.1.1).

 

Odměna při reorganizaci

V případě reorganizace náleží insolvenčnímu správci za každý započatý měsíc po rozhodnutí o povolení reorganizace (viz § 328 IZ a část 8/4.5) pevná částka která je dle § 2 vyhlášky určena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu dlužníka za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu tak, že odměna činí při obratu :

a) do 250 mil. Kč 83 000 Kč

b) od 250 mil. do 500 mil.Kč 166 000 Kč

c) od 500 mil. do 750 mil.Kč 249 000 Kč

d) od 750 mil. do 1 mld. Kč 332 000 Kč

e) nad 1 mld. Kč 415 000 Kč.

K tématu viz též část 8/9.1.1.

Odměna při přeměně reorganizace v konkurs

Pokud dojde k přeměně reorganizace v konkurs (viz § 363 IZ a část 8/9.2), určí se odměna insolvenčního správce obdobně jako v případě konkursu postupem podle § 1 vyhlášky, přičemž takto stanovená odměna musí minimálně dosahovat výše odpovídající odměně při reorganizaci za období od povolení reorganizace do její přeměny v konkurs ( § 4 odst. 1 vyhlášky - k tomu podrobněji část 7/7.1.1).

 

Odměna při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Podle § 3 písm. a) vyhlášky se odměna insolvenčního správce při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, kdy se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu - viz § 398 odst. 2 IZ a část 9/4.1, určí logicky obdobně jako v případě konkursu postupem podle § 1 vyhlášky. Minimální výše odměny musí obdobně jako v konkursu dosahovat 45 000 Kč.

K tomu podrobněji část 9/6 navazující na 9/6.1.

 

Odměna při oddlužení plněním splátkového kalendáře

Podle § 3 písm. b) vyhlášky při oddlužení plněním splátkového kalendáře (viz § 398 odst. 3 IZ a část 9/4.1) činí odměna insolvenčního správce

a) 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (viz § 406 odst. 3 IZ a část 9/5), a dále podle § 3 písm. c) vyhlášky, pokud došlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, také

b) 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli - při stanovení této části odměny se postupuje obdobně jako v případě konkursu dle § 1 odst. 2 vyhlášky

K tomu podrobněji část 9/6.1., navazující na 9/6.

 

Odměna při přeměně oddlužení v konkurs

Pokud dojde ke zrušení schváleného oddlužení a k rozhodnutí o řešení dlužníkova úpadku konkursem (viz § 418 odst. 1 IZ a část 9/7), určí se odměna insolvenčního správce obdobně jako v případě konkursu postupem podle § 1 vyhlášky, přičemž takto stanovená odměna musí minimálně dosahovat výše odpovídající odměně při oddlužení za období od schválení oddlužení do jeho přeměny v konkurs ( § 4 odst. 2 vyhlášky)

K tomu podrobněji opět část 7/7.1.1.

Odměna určená insolvenčním soudem

Vyhláška pamatuje i na situace, kdy nelze odměnu insolvenčního správce určit výše popsaným postupem tzn. podle § 1 až 4 vyhlášky. V takovém případě § 5 vyhlášky zmocňuje k rozhodnutí o výši odměny insolvenční soud, který přitom přihlédne zejména k :

a) délce doby,

b) rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení § 5 vyhlášky o určení odměny insolvenčním soudem bude např. při konkursu možno aplikovat pouze v případě, že nebyl zpeněžován majetek zajištěného věřitele ( § 1 odst. 2 vyhlášky) a odměnu nelze určit ani podle § 1 odst. 3 vyhlášky, protože k rozdělení mezi nezajištěné věřitele není určena žádná částka. K tomu podrobněji opět část 7/7.1.1

 

Odměna více správců činných v insolvenčním řízení

Bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, např. proto, že :

- původně ustanovený insolvenční správce byl odvolán (viz § 29 odst. 1, § 31 odst. 1 IZ a části 3/3.3 a 3/3.4.), zproštěn ( § 32 odst. 1 IZ a část 3/3.5.) a na jejich místo byl ustanoven nový insolvenční správce, anebo proto, že

- vedle insolvenčního správce v insolvenčním řízení působil také zástupce insolvenčního správce (viz § 33 IZ a část 3/3.6.2), oddělený insolvenční správce (viz § 34 IZ a část 3/3.6.4.), zvláštní insolvenční správce (viz § 35 IZ a část 3/3.6.3) nebo předběžný správce (viz § 27 odst. 1 IZ a část 3/3.6.1),

náleží podle § 6 vyhlášky každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.

Jinak řečeno, při angažmá více insolvenčních správců v jediném insolvenčním řízení zpravidla nedochází k “navýšení" celkové odměny určené pro insolvenční řízení, nýbrž k “rozdělení" této odměny mezi jednotlivé insolvenční správce.

Moderační právo

Ustanovení § 38 odst. 3 IZ umožňuje insolvenčnímu soudu přiměřeně zvýšit nebo snížit odměnu insolvenčního správce a korigovat tak situace, kdy vzhledem ke specifickým okolnostem konkrétního insolvenčního řízení se jeví výše odměny stanovená dle vyhlášky jako nepřiměřená. Zvýšit odměnu je namístě např. tehdy, jestliže výtěžek zpeněžení majetkové podstaty a odměna z něj plynoucí neodpovídají značnému úsilí a pracovnímu nasazení, které insolvenční správce účelně vynaložil při správě majetkové podstaty. Důvodem pro snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností, za což nebyl prozatím jinak (např. uložením přiměřené pořádkové pokuty) adekvátně postižen. Insolvenční zákon jako důvod pro snížení odměny výslovně označuje (dosud v praxi poměrně obvyklou) situaci, kdy insolvenční správce bezdůvodně nenavrhl provedení částečného rozvrhu ( § 301 IZ), ačkoli to stav majetkové podstaty umožňoval. Nová úprava tak akcentuje co nejrychlejší (i když jen částečné) uspokojení insolvenčních věřitelů.

 

Pojem hotové výdaje

IZ sice hotové výdaje insolvenčního správce nedefinuje, avšak z již výše citované vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb. (jež upravuje náhradu tam zmíněných hotových výdajů insolvenčního správce) a za použití analogie s advokátním tarifem (jenž v § 13 odst. 1 obsahuje typový výčet hotových výdajů u advokáta) dovozujeme, že mezi hotové výdaje insolvenčního správce patří zejména jeho

- cestovní výdaje (např. jízdné, stravné, ubytovací výdaje),

- poštovné,

- telekomunikační poplatky (hovorné),

- náklady na opisy a fotokopie.

Jelikož insolvenční zákon (oproti § 8 odst. 3 ZKV) mezi hotové výdaje insolvenčního správce již nezahrnuje náklady na péči o spisovnu a archiv dlužníka, máme za to, že tyto výdaje bude třeba nadále připojovat k nákladům spojeným s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka ( § 168 odst. 2 písm. b) IZ).

 

Náhrada hotových výdajů

Jak již bylo výše řečeno, insolvenční správce má vedle práva na odměnu také právo na náhradu hotových výdajů. ( § 38 IZ). Dle § 38 odst. 5 IZ způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši, podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis, jímž je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále též jen vyhláška), předjímaná v § 431 písm. c) IZ.

 

Cestovní výdaje

Výše náhrady cestovních výdajů (nákladů) insolvenčního správce se dle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky řídí zvláštními právními předpisy. I když toto ustanovení nespecifikuje (obvyklým odkazem na poznámku pod čarou) o jaké zvláštní právní předpisy jde, dovozujeme, že obdobně jako je tomu např. u advokátů (srov. § 13 odst. 4 advokátního tarifu) nebo u soudních exekutorů (srov. § 13 odst. 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora) má vyhláška na mysli ustanovení § 156 až § 189 zákoníku práce (ZP), která v této oblasti nahradila zrušený zák.č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

Nahrávám...
Nahrávám...