dnes je 21.5.2024

Input:

Odměna a hotové výdaje znalce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.6.1.2.1
Odměna a hotové výdaje znalce

Odměna a hotové výdaje znalce

 

Znalec ustanovený insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty má nárok na náhradu hotových výdajů a odměnu, které jsou pohledávkami za majetkovou podstatou ( § 168 odst. 2 písm. d) IZ). Odměna znalce se řídí předpisy, které obecně upravují odměňování znalce při úkonech mimo soudní řízení - viz § 29 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 77/1993 Sb. ( § 154 odst. 1 IZ). Výši odměny znalce schvaluje věřitelský výbor, a pokud ji neschválí do 15 dnů od ustanovení znalce, schvaluje jeho odměnu insolvenční soud (§ 154 odst. 2 IZ). Zákon zvláštní úpravu ohledně opravného prostředku nestanoví, a proto ve smyslu § 7 odst. 1 IZ (přiměřená subsidiarita občanského soudního řádu) dovozujeme, že proti tomuto usnesení - stejně jako proti usnesení o znalečném dle § 139 OSŘ - je přípustné odvolání. (To ovšem znamená, že v případě schválení znalcovy odměny insolvenčním soudem je dána výrazně jiná situace než v případě jejího schválení věřitelským výborem, jež nijak přezkoumat nelze). Insolvenční soud usnesení o schválení odměny znalce doručí vyvěšením na své úřední desce s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku a zvlášť je doručí dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru, ustanovenému znalci a s ohledem na uhrazovací povinnost zajištěných věřitelů stanovenou v § 157 odst. 1 IZ také těmto věřitelům.

 

Uspokojování odměny a hotových výdajů znalce

Jak řečeno, náhrada hotových výdajů a odměna znalce jsou pohledávkami za majetkovou podstatou ( § 168 odst. 2 písm. d) IZ). Odměna znalce může být v režimu pohledávek za podstatou uspokojena až poté, co bude schválena. Ohledně hotových výdajů zákon jejich schválení nepředepisuje, a proto dovozujeme, že je lze z majetkové podstaty hradit bez dalšího, jakmile vzniknou.

 

Uhrazovací povinnost zajištěných věřitelů

Část nákladů spojených se znaleckým oceněním majetkové podstaty

Nahrávám...
Nahrávám...