dnes je 21.6.2024

Input:

Odvolání

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.10.1
Odvolání

Odvolání

 

Proti rozhodnutí orgánu prvého stupně je možno podat odvolání, jestliže DŘ nebo zvláštní zákon jeho podání nevylučuje ( § 109 odst. 1 DŘ). Je tak zachována zásada dvouinstančního řízení, že se lze odvolávat proti všem rozhodnutím, pokud není výslovně stanoveno, že to možné není. Samotným odvoláním je nutné rozumět podání, prostřednictvím kterého příjemce žádá správce daně vyššího stupně o přezkoumání rozhodnutí správce daně nižšího stupně. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Proti rozhodnutí označenému jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí (§ 109 odst. 4 DŘ), podává se u správce daně, jehož rozhodnutí je odvolání napadeno a nemá ze zákona odkladný účinek, pokud zákon na určitém místě nestanoví jinak (§ 109 odst. 5 DŘ). Podobně jako v civilním řízení tak zákonodárce určil, že při podání odvolání cestou orgánu prvého stupně může tento orgán - správce daně autoremedurou odvolání vyhovět, pokud shledá, že k tomu nejsou důvody, postoupí věc se spisovým materiálem nadřízenému správci daně. Tento postup je volen s ohledem na rychlost řízení i zásadu procesní ekonomie. Pokud již uplynula lhůta pro stanovení daně, správce daně, který v odvolacím řízení tuto skutečnost zjistil, napadené rozhodnutí o stanovení daně zruší a zastaví odvolací řízení.

 

V případě vad při doručování napadeného rozhodnutí platí, že

Nahrávám...
Nahrávám...