dnes je 26.5.2024

Input:

Osoby oprávněné popřít pohledávku a následky takového popření

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.3.2
Osoby oprávněné popřít pohledávku a následky takového popření

 

Osoby oprávněné popřít pohledávku a následky takového popření

 

Popěrné důvody

Podle § 192 IZ platí, že všechny přihlášené pohledávky lze popírat co do

- pravosti,

- výše či

- pořadí

a popěrné právo má

- insolvenční správce a

- dlužník a

- věřitelé (k právní úpravě popření pohledávky věřitelem viz podrobný výklad /3.2.1).

 

A) POPŘENÍ POHLEDÁVKY INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM

Popření pohledávky insolvenčním správcem má shodné důsledky při všech způsobech řešení úpadku, tedy jak v případě konkursu, tak v případě reorganizace či oddlužení.

 

Pokud insolvenční správce popře nevykonatelnou pohledávku, nevezme své popření včas zpět (viz část 5/3.3), jak mu to umožňuje § 201 odst. 1 IZ, bude nucen nositel popřené nevykonatelné pohledávky vést u insolvenčního soudu za účelem zjištění popřené pohledávky postupem podle § 198 IZ (viz část 5/4.2).

 

Pokud insolvenční správce popře pohledávku vykonatelnou a na popření nadále trvá, je nucen uplatnit popření vykonatelné pohledávky žalobou podle ust. § 199 IZ (viz část 5/4.3). Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky může insolvenční správce uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, jež předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci.

 

Popření vykonatelné pohledávky

Otázkou popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem pro právní posouzení věci se zabýval Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. 41 ICm 886/2011, 101 VSPH 41/2012 (KSHK 41 INS 14424/2010) ze dne 3. 5. 2012, z něhož lze ocitovat:

„I když tedy v dané věci odvolací soud z důvodů shora uvedených dovodil právní závěr, že sporná pohledávka je pohledávkou vykonatelnou rozhodčím nálezem, přesto má za to, že tento pravomocný a vykonatelný rozhodčí nález vydaný proti dlužníkům nepředstavuje překážku věci rozhodnuté pro incidenční spor o určení její existence. Insolvenční zákon umožňuje v § 199, aby insolvenční správce popřel přihlášenou vykonatelnou pohledávku, kterou je v daném případě pohledávka přiznaná rozhodčím nálezem. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky lze uplatnit ovšem jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V odstavci 3 tohoto zákonného ustanovení pak je uvedeno, že v incidenčním sporu může insolvenční správce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Ze znění tohoto ustanovení insolvenčního zákona vyplývá nesprávnost právního názoru, že v insolvenčním řízení nelze zvrátit stav rozhodčího řízení, jakož i to, že důvodem popření je jiné právní posouzení věci.

Popřením vykonatelné pohledávky se totiž správce nedomáhá zrušení rozhodčího nálezu, popření pohledávky přiznané pravomocným rozhodčím nálezem toliko znamená, že soud v incidenčním řízení zkoumá pravost, výši nebo pořadí přihlášené vykonatelné pohledávky. Právním důsledkem jejího úspěšného popření (takového, jež si správce v incidenčním sporu obhájí) je pouze to, že tato pohledávka nebude v insolvenčním řízení uspokojena, nikoliv však to, že se tímto rozsudkem ruší příslušný rozhodčí nález.

Žalobce v tomto incidenčním sporu uvádí skutečnosti, které nepředstavují jiné právní posouzení věci, uvádí v něm pouze ty důvody, pro které pohledávku popřel, když namítá neplatnost ujednání o výši smluvní pokuty. Tyto námitky dlužníci v rozhodčím řízení neuplatnili, a proto je má insolvenční správce v incidenčním sporu k dispozici. Jak odvolací soud zjistil z předloženého rozhodčího nálezu, zůstali dlužníci v insolvenčním řízení zcela nečinní. Rozhodce v řízení oběma dlužníkům ustanovil opatrovníka jako osobám neznámého pobytu, a ten žádné námitky před vydáním rozhodčího řízení nevznesl. Rozhodčí řízení pravomocně skončilo před zahájením insolvenčního řízení, žalobce účastníkem rozhodčího řízení nebyl, takže ani v pozici insolvenčního správce nemohl v rozhodčím řízení vznášet proti sporné pohledávce žádné námitky. Proto také tedy není nikterak omezen v důvodech, které v tomto insolvenčním řízení proti sporné pohledávce míní vznášet.

Odvolací soud je si vědom, že Vrchní soud v Olomouci ve svých shora zmíněných rozhodnutích zaujal právní názor, že správci v rámci popření vykonatelné pohledávky nepřísluší popírat neplatnost jednotlivých ujednání ze smlouvy o revolvingovém úvěru, že může přezkoumávat vykonatelnou pohledávku doloženou rozhodčím nálezem toliko podle § 35 zákona o rozhodčím řízení, popř. z hlediska § 268 odst.1 písm.h) o.s.ř., avšak tento názor nesdílí. Tento zužující výklad možností insolvenčního správce popírat vykonatelnou pohledávku podle § 199 IZ by bylo možno přijmout pouze v případě, kdyby soud v incidenčním řízení přezkoumával věcnou správnost pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu a svým rozhodnutím tento rozhodčí nález rušil nebo změnil. Nic takového však soud v tomto řízení nečiní, a jak shora uvedeno, soud v tomto řízení pouze zkoumá to, zda pohledávka tímto rozhodčím nálezem přiznaná bude v rámci insolvenčního řízení uspokojena, či nikoliv. Rozhodnutí soudu v incidenčním řízení vedeném v průběhu insolvenčního řízení je rozhodnutím určovacím, sloužícím jen pro potřeby insolvenčního řízení, a jeho smyslem je určit rozsah, v němž budou přihlášené pohledávky dlužníkových věřitelů uspokojeny, a jestliže je rozhodnuto, že vykonatelná pohledávka žalovaného není po právu, nebude tato pohledávka v incidenčním řízení uspokojena. Insolvenční zákon v § 199 podle názoru odvolacího soudu umožňuje popírat pohledávky vykonatelné v těch případech, kdy dlužník sám svou nečinností, ať již úmyslnou, či z nedbalosti založil nárok věřitele, a tím třeba oproti ostatním věřitelům zvýhodnil. Právě o takový případ se v této věci jedná. Dlužníci zůstali v rozhodčím řízení zcela nečinní, neplatnost ujednání o smluvní pokutě pro rozpor se zákonem neuplatnili a nevyužili svého zákonného práva podat proti němu návrh na zrušení podle § 31 zákona č.216/1994 Sb. o rozhodčím řízení ve lhůtě stanovené v § 32 tohoto zákona. Žalobce (insolvenční správce) nebyl účastníkem tohoto rozhodčího řízení, jež skončilo před zahájením insolvenčního řízení, a v době zahájení insolvenčního řízení již marně uplynula lhůta k podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu, která činí tři měsíce od jeho doručení. Za této situace mohl proto insolvenční správce podle § 199 odst.1 IZ podat žalobu na popření vykonatelné pohledávky z titulu smluvní pokuty, a v žalobě uplatnit podle odst.2 tohoto zákonného ustanovení skutečnost, kterou dlužníci neuplatnili v rozhodčím řízení, ač tak učinit měli a mohli, a v žalobě se tak žalobce nedomáhá jiného právního posouzení věci, protože rozhodce v rozhodčím řízení otázku platnosti ujednání o smluvní pokutě nezkoumal.“

 

Následně se k problematice popření vykonatelné pohledávky (konkrétně u pohledávky přiznané pravomocným rozsudkem pro uznání) vyslovil Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 29 ICdo 7/2013 ze dne 18. 7. 2013. Dospěl přitom k následujícím závěrům:

U přihlášené vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu (příslušným orgánem tu může být nejen soud, ale např. též orgán veřejné správy nebo rozhodce anebo rozhodčí soud) lze uplatnit jako důvod popření její pravosti nebo výše jen skutkové námitky, konkrétně jen skutečnosti, které dlužník neuplatnil v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí ( § 199 odst. 2 IZ). Přitom je lhostejné, zda takové skutečnosti dlužník neuplatnil vlastní vinou např. proto, že zcela rezignoval na svou procesní obranu v příslušném řízení, čímž přivodil vznik exekučního titulu založeného rozhodnutím, jež se neodůvodňuje vůbec (např. platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz) nebo rozhodnutím, jež se odůvodňuje jen minimálně (např. rozsudkem pro zmeškání nebo rozsudkem pro uznání).

Právní posouzení věci není vyloučeno jako důvod popření pravosti nebo výše přihlášené vykonatelné pohledávky, jestliže z pravomocného rozhodnutí příslušného

Nahrávám...
Nahrávám...