dnes je 20.6.2024

Input:

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.1.3
Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou

 

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou

 

Podle § 169 odst. 1 IZ pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou:

 

Výčet pohledávek

- pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak (s účinností od 20. 7. 2009 novela IZ provedená zákonem č. 217/2009 Sb. vypustila předchozí časové vymezení vzniku těchto pohledávek, jež přiznávalo režim za podstatou jen těmto pohledávkám vzniklým nejpozději 3 roky před rozhodnutím o úpadku),

- pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví,

- pohledávky státu - Úřadu práce České republiky za náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů,

- pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem,

- pohledávky věřitelů na výživném ze zákona,

- náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají-li z tohoto důvodu proti dlužníkovi pohledávku z bezdůvodného obohacení,

- pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2 IZ, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria,

- další pohledávky, o nichž tak stanoví zákon.

 

Způsob uplatnění pohledávky

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se neuplatňují v insolvenčním řízení přihláškou, ale přímo u insolvenčního správce postupem podle § 203 IZ (blíže viz část 5/2.6). Nestanoví-li zákon jinak uspokojují se tyto pohledávky v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku ( § 169 odst. 2 IZ).

 

Způsobem uplatňování a uspokojování pracovněprávních pohledávek se zabýval Vrchní soud v Praze v usnesení sp.zn. KSPL 27 INS 5308/2008, 1 VSPH 258/2010-P119 ze dne 20. 4. 2010 (viz část 5/2.6).

 

Přechod pohledávek zaměstnanců dlužníka na Úřad práce České republiky

Zaměstnanec dlužníka,

Nahrávám...
Nahrávám...