dnes je 22.6.2024

Input:

Pohledávky za majetkovou podstatou

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.1.2
Pohledávky za majetkovou podstatou

Pohledávky za majetkovou podstatou

 

Taxativní výčet pohledávek za majetkovou podstatou je uveden v § 168 odst. 1 a 2 IZ.

 

Pohledávky vzniklé po zahájení řízení

Pohledávkami za majetkovou podstatou jsou dle § 168 odst. 1 IZ pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria. Podle § 97 odst. 1 IZ se insolvenční řízení zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu, moratorium soud vyhlásí rozhodnutím podle § 118 IZ a je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o moratoriu v insolvenčním rejstříku, a to:

a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem,

b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci

c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru (podle § 60 odst. 2 IZ určí výši odměny členů věřitelského výboru a jejich náhradníků insolvenční soud),

d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník (podle § 108 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to až do výše 50 000,- Kč pod pohrůžkou buď možného zastavení insolvenčního řízení nebo vymáhání této zálohy),

e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2 IZ (po dobu trvání moratoria je dlužník oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými pohledávkami závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po jeho vyhlášení).

f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování (vloženo s účinností od 20. 7. 2009 novelou IZ provedenou zákonem č. 217/2009 Sb.).

 

 

Pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku

Druhou skupinou pohledávek za majetkovou podstatou jsou pohledávky vyjmenované v § 168 odst. 2 IZ, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku vydaném podle § 136 IZ, a to:

a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce,

b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka (správa majetkové podstaty je definována v § 230 IZ),

c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku,

d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty.

Poznámka: Insolvenční soud ustanovuje znalce k ocenění majetkové podstaty podle § 153 IZ pouze v případě, že způsobem řešení úpadku je reorganizace nebo že v konkursu se věřitelé usnesli na zpeněžení majetku jedinou smlouvou. Znalec však musí být k ocenění majetkové podstaty podle insolvenčního zákona ustanoven v několika případech insolvenčním správcem. Jednak za situace, kdy se insolvenční správce sám (bez usnesení schůze věřitelů) rozhodl přistoupit ke zpeněžení podniku dlužníka nebo celé majetkové podstaty jedinou smlouvou (zde povahu pohledávek znalce insolvenční zákon neřeší vůbec), jednak v případě majetku, na který je vázáno zajištění (zde je zajištěný věřitel povinen uhradit do majetkové podstaty polovinu hotových výdajů a odměny znalce, povahu druhé poloviny nákladů a odměny insolvenční zákon rovněž neřeší). Máme za to, že z povahy věci i v tomto případě jsou náklady znalce a jeho odměny

Nahrávám...
Nahrávám...