dnes je 19.5.2024

Input:

Pokračování v přerušených řízeních

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.3.8.1.1
Pokračování v přerušených řízeních

Mgr. Ivana Mlejnková

Podmínky, za nichž lze po prohlášení konkursu v některých přerušených řízeních pokračovat, jsou vymezeny zvlášť pro případy:

  • - dlužníkových "aktivních sporů" (kdy sám uplatňuje nějaké své právo týkající se majetkové podstaty) – § 264 IZ,
  • - dlužníkových "pasivních sporů" (kdy je naopak vůči dlužníkovi uplatňováno nějaké právo týkající se majetkové podstaty) – § 256 IZ.

Pokračování v přerušených "aktivních sporech" dlužníka

Podle § 264 odst. 1 IZv přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu dlužník:

  1. vystupoval jako žalobce nebo jiný navrhovatel,
  2. v dalších řízeních, v nichž uplatňoval své pohledávky nebo jiná práva týkající se majetkové podstaty,

lze pokračovat na návrh insolvenčního správce. K podání tohoto návrhu mu soud, rozhodce nebo stálý rozhodčí soud, u kterého je řízení vedeno, určí lhůtu (nejspíše tak učiní současně s vyrozuměním dle § 263 odst. 4 IZ – část 7.3.8.1).

Pokud insolvenční správce návrh na pokračování v řízení podá, dnem jeho doručení příslušnému soudu, rozhodci nebo stálému rozhodčímu soudu se stává účastníkem řízení místo dlužníka (§ 264 odst. 2 IZ). Insolvenční správce při úvaze o pokračování v řízení (k čemuž si může vyžádat stanovisko věřitelského orgánu - § 58 a § 68 IZ) bude samozřejmě především hodnotit, zda takový postup má smysl, tedy zejména zda lze důvodně očekávat nějaký přínos tohoto sporu pro majetkovou podstatu (zejm. zda lze předpokládat úspěch ve sporu s účastníkem, který je solventní či bude jinak schopen přiznaný nárok dlužníka uspokojit).

Teprve pokud insolvenční správce v určené lhůtě návrh na pokračování v řízení nepodá, mohou ho podat dlužník či ostatní účastníci řízení. Pokud tak učiní, dlužník zůstává účastníkem řízení (§ 264 odst. 2 IZ). Pokud správce práva žádat pokračování v řízení v dané lhůtě nevyužil, je vhodné, aby o tom soud (či rozhodce nebo stálý rozhodčí soud, který vede řízení) dlužníka a ostatní účastníky řízení informoval s dotazem, zda takový úkon (ve smyslu předchozího vyrozumění) učiní oni.

Pokud insolvenční správce neprojevil zájem na pokračování v řízení a pokračuje se v něm až na návrh dlužníka, je samozřejmé, že pokud byl dlužník ve sporu úspěšný, takto přisouzené plnění náleží do majetkové podstaty. Neplnil-li by procesně neúspěšný účastník do majetkové podstaty dobrovolně, mohl by se toho výkonem rozhodnutí či exekucí domoci insolvenční správce podle § 267 odst. 2 IZ (do 31. 12. 2013 šlo o § 267 odst. 4 IZ, viz novela IZ provedená zákonem č. 294/2013 Sb.), tedy pokud by zahrnul takovou pohledávku do soupisu majetkové podstaty (§ 217 IZ), a to i když ji třeba dříve postupem podle § 227 IZ ze soupisu vyňal.

Pokračování v přerušených "pasivních sporech“ dlužníka

V přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu věřitelé uplatňovali proti dlužníkovi pohledávky nebo jiná práva, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, lze podle § 265 odst. 1 IZ pokračovat

a) na návrh těchto věřitelů nebo insolvenčního správce (do 31. 12. 2013 nebyl okruh osob oprávněných podat tento návrh na pokračování přerušeného řízení výslovně stanoven),

b) a to, jen jde-li o:

- spory o rozsah majetkové podstaty (tedy kde se řeší otázky, jež mají vliv na vymezení toho, co patří do majetkové podstaty, a co nikoli), ovšem s výjimkou sporů o vyloučení majetku z majetkové podstaty dle § 225 IZ,

- řízení o nárocích s právem na uspokojení ze zajištění (osobu zajištěného věřitele vymezuje § 2 písm. g/ IZ),

- řízení o pohledávkách za majetkovou podstatou nebo o pohledávkách postavených jim na roveň (§ 168 a 169 IZ).

Dnem, kdy soudu, rozhodci, nebo stálému rozhodčímu soudu, u kterého je řízení vedeno, došel návrh na pokračování v řízení, se insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka (§ 265 odst. 1 IZ poslední věta, ve znění účinném od 1. 1. 2014).

Pokud návrh na pokračování v řízení nebyl podán, zůstane řízení přerušené, a to až do zrušení konkursu pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu (§ 312 odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...