dnes je 2.2.2023

Input:

Postupy správce daně

31.1.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.2.4 Postupy správce daně

Ing. Zdeněk Morávek

Daňový řád upravuje speciálně postupy správce daně v rámci správy daní a jednotlivých řízení. Jedná se o postupy, které je správce daně oprávněn použít k dosažení cíle správy daní, konkrétně se jedná o vyhledávací činnost, jejíž součástí je také vysvětlení a místní šetření, dále o daňovou kontrolu a postup k odstranění pochybností.

Vyhledávací činnost

V rámci vyhledávací činnosti správce daně vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní, vyhledávací činnost může probíhat před zahájením řízení i v jeho průběhu. Vyhledávací činnost provádí správce daně i bez součinnosti s daňovým subjektem. V rámci vyhledávací činnosti správce daně:

  • ověřuje úplnost evidence či registrace daňových subjektů,

  • zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné zjištění, stanovení a placení daně,

  • shromažďuje a zpracovává informace a využívá informační systémy,

  • opatřuje nezbytná vysvětlení,

  • provádí místní šetření.

Vysvětlení

Vysvětlení opatřuje správce daně v rámci vyhledávací činnosti k prověření skutečností rozhodných pro naplnění cíle správy daní, pokud tyto skutečnosti nelze prověřit jiným úředním postupem. Podané vysvětlení však nelze použít jako důkazní prostředek. Podle povahy se o něm sepisuje protokol nebo úřední záznam.

Místní šetření

Při místním šetření správce daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější. O průběhu místního šetření sepíše správce daně podle povahy šetření protokol nebo úřední záznam, o průběhu místního šetření může pořídit i zvukový nebo obrazový záznam.

Důležité je, že v rámci místního šetření má úřední osoba, která místní šetření provádí, přístup na pozemky, do všech provozních budov, místností a míst, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů. Dále má přístup též k účetním záznamům nebo jiným obdobným informacím. Přístup má též do obydlí, pokud daňový subjekt toto obydlí používá i pro podnikání a pokud je to nezbytné a rozhodné skutečnosti nelze zjistit jinak. Může se tedy jednat o výrazný zásah do soukromí daňového subjektu.

Daňový subjekt a další přítomné osoby jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost k účinnému provedení místního šetření.

Zajištění důkazů

Důležité také je, že při místním šetření může správce daně zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek, je-li důvodná obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní prostředek provést.

Daňová kontrola

Dalším, určitě hlavním postupem správce daně je daňová kontrola. Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. To znamená, že předmětem daňové kontroly bude konkrétní daň a konkrétní zdaňovací období.

Opakovaná daňová kontrola

Pozor!
Důležitou novou úpravou v porovnání se ZSDP je oblast opakované daňové kontroly. Jedná se o další úpravu, která je výrazně ovlivněna judikaturou, problematika opakovaných daňových kontrol byla častým předmětem sporů správců daně s daňovými

Nahrávám...
Nahrávám...