dnes je 15.7.2024

Input:

Právní úkony dlužníka neúčinné přímo ze zákona

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.3.2.1
Právní úkony dlužníka neúčinné přímo ze zákona

Právní úkony dlužníka neúčinné přímo ze zákona

 

Výše bylo uvedeno, že předpokladem zařazení majetku, kterého dlužník pozbyl neúčinným právním úkonem, zpět do majetkové podstaty dlužníka, je dovolání se neúčinnosti úkonu u insolvenčního soudu cestou odpůrčí žaloby.

 

Insolvenční zákon vymezuje několik případů, kdy považuje úkony dlužníka, případně jiných osob za splnění stanovených podmínek za neúčinné přímo ze zákona, aniž by se insolvenční správce musel neúčinnosti dovolávat.

Jedná se o níže uvedené případy :

 

- Podle § 111 IZ je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s těmito omezeními jsou vůči věřitelům neúčinné. Insolvenční správce je tedy bez dalšího oprávněn majetek, se kterým dlužník po zahájení insolvenčního řízení nakládal v rozporu s § 111 IZ sepsat do majetkové podstaty a následně zpeněžit.

- Podle § 246 IZ prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které příslušejí dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností. Právní úkony, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné. Pro postup insolvenčního správce platí vše, co je shora uvedeno (podrobněji viz část 7/3.1).

- Podle § 248 odst. 2 IZ platí, že byl-li na majetek dlužníka prohlášen konkurs, stávají se neúčinnými práva na uspokojení ze zajištění, která se týkají majetkové podstaty a která dlužníkovi věřitelé získali poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení; to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech. Byl-li majetek sloužící k zajištění v této době také zpeněžen, náleží do majetkové podstaty výtěžek získaný zpeněžením a jeho nabyvatel je povinen jej do ní vydat na výzvu insolvenčního správce. Toto neplatí v případě, kdy se jedná o zajištění poskytnuté podle § 41 IZ (podrobněji viz část 7/3.2).

- Podle § 248 odst. 3 IZ platí, že věcná břemena zatěžující majetkovou podstatu, která vznikla za nápadně nevýhodných podmínek poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se prohlášením konkursu stávají v insolvenčním řízení neúčinnými (podrobněji

Nahrávám...
Nahrávám...