dnes je 26.5.2024

Input:

Právnické osoby

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.1.2.2
Právnické osoby

Právnické osoby

 

Jak uvedeno v části 12/1.2, právnické osoby jsou účetními jednotkami vždy, a vždy se na ně vztahují ustanovení zákona o účetnictví. Ne všechny ale vedou účetnictví, které zákon upravuje, tedy to, které zákon o účetnictví do konce roku 2003 nazýval podvojným účetnictvím. Výjimku mají tzv. malé právnické neziskové osoby, kterým je umožněno vést jednoduché účetnictví podle zákona o účetnictví ve znění do 31. 12. 2003 a podle k 1. 1. 2004 zrušené prováděcí vyhlášky č. 507/2002 Sb. a souběžně platného a ke stejnému datu zrušeného Opatření MF č. j. 283/77 225/2001, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace. Množina subjektů, kterých se tato úprava týká, se ovšem v průběhu času měnila, a to následovně:

 

- Podle přechodných ustanovení k zákonu o účetnictví ve znění platném v účetním období 2004 bylo umožněno, aby ještě v roce 2004 účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví níže uvedené právní formy účetních jednotek, pokud v této soustavě účtovaly ke dni 31. 12. 2003. Jednalo se o:

o občanská sdružení a jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu,

o církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou,

o obecně prospěšné společnosti,

o zájmová sdružení právnických osob,

o honební společenstva,

o nadační fondy a

o společenství vlastníků jednotek.

 

- Novela zákona o účetnictví ve znění platném pro účetní období

Nahrávám...
Nahrávám...