dnes je 22.6.2024

Input:

Pravomoc soudu, jeho věcná a místní příslušnost

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.5.1.2
Pravomoc soudu, jeho věcná a místní příslušnost

Pravomoc soudu, jeho věcná a místní příslušnost

 

Pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, platí ustanovení občanského soudního řádu ( § 7 odst. 2 IZ).

 

Věcná příslušnost

Podle § 9 odst. 4 OSŘ rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a incidenčních sporech krajské soudy.

 

Místní příslušnost

Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je podle § 85a OSŘ místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Ve smyslu § 85 odst. 1 OSŘ se určení obecného soudu fyzické osoby - nepodnikatele řídí bydlištěm této fyzické osoby, a nemá-li bydliště, pak místem, kde se tato fyzické osoba zdržuje. Má-li bydliště na více místech, je možno vybrat kterýkoli z obecných soudů, v jejichž obvodu tato osoba bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Určení obecného soudu fyzické osoby - podnikatele se ve věcech obchodních (a tedy i ve věcech insolvenčního řízení) řídí místem podnikání této fyzické osoby, zapsaným v obchodním či jiném rejstříku ( § 2 odst. 3 ObchZ). Nemá-li místo podnikání, postupuje se při určení obecného soudu shodně jako u fyzické osoby - nepodnikatele.

Obecný soud právnické osoby se řídí jejím sídlem. Vzhledem k tomu, že zápis sídla obchodní společnosti do obchodního rejstříku má pouze deklaratorní povahu, není vyloučeno, že při posuzování místní příslušnosti nepostačí insolvenčnímu soudu vycházet jen z údajů zapsaných do obchodního rejstříku a že insolvenční soud bude nucen učinit šetření za účelem zjištění skutečného sídla právnické osoby.

Podle § 19c odst. 2 a 3 ObčZ platí, že sídlo musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. Uvádí-li právnická osoba jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jejího skutečného sídla.

 

Místní příslušnost daná na výběr

OSŘ jako výjimku z pravidla obecné místní příslušnosti upravuje i tzv. zvláštní místní příslušnost, která je stanovena buď jako obligatorní tzv. výlučná místní příslušnost dle § 88 OSŘ nebo jako fakultativní tzv. příslušnost daná na výběr dle § 87 OSŘ. V případě výlučné místní příslušnosti má žalobce povinnost namísto obecného soudu žalovaného podat žalobu u příslušného soudu

Nahrávám...
Nahrávám...