dnes je 21.5.2024

Input:

Přehled uspokojování pohledávek při oddlužení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.5.3
Přehled uspokojování pohledávek při oddlužení

 

Přehled uspokojování pohledávek při oddlužení

 

Jednou z podmínek povolení oddlužení je, že za dobu 5 let musí nezajištění věřitelé obdržet minimálně 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním dopředu vysloví souhlas. Tato podmínka je společnou pro obě formy oddlužení (v době, kdy dlužník podává návrh na povolení oddlužení a kdy insolvenční soud oddlužení povolí, nemůže být známo, pro kterou formu oddlužení se věřitelé hlasováním rozhodnou).

 

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

- Je-li rozhodnuto o provedení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, postupuje se při zpeněžení a uspokojení věřitelů obdobně podle ustanovení o způsobu řešení úpadku konkursem (včetně konečné zprávy a rozvrhu). Míra uspokojení věřitelů tedy závisí na výši výtěžku dosaženého zpeněžením majetkové podstaty.

 

Plnění podle splátkového kalendáře

- Při oddlužení formou splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky ( § 398 IZ). Tuto částku rozvrhne dlužník, resp. (od 20. 7. 2009, dle novely IZ provedené zákonem č. 217/2009 Sb.) insolvenční správce, mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem, který určí v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud. Míra uspokojení věřitelů bude tedy závislá na dosažených příjmech dlužníka za pětileté období. Není ovšem vyloučeno, že se dlužníkovi, byť bude po celou dobu řádně plnit své povinnosti vyplývající pro něho ze schváleného splátkového kalendáře, nepodaří věřitelům 30 % jejich pohledávek uhradit. Uvedená novela IZ zakotvila možnost, aby soud

Nahrávám...
Nahrávám...