dnes je 26.5.2024

Input:

Přerušená řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3.8.1
Přerušená řízení

Přerušená řízení

 

Přerušení řízení ze zákona

Ustanovení § 263 odst. 1 IZ stanoví, že prohlášením konkursu se přerušují soudní, správní a jiná řízení o právech a povinnostech, která se týkají majetkové podstaty nebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. Taxativní výčet řízení, jež se zásadně prohlášením konkursu nepřerušují, je obsažen v § 266 odst. 1 IZ (viz část 7/3.8.2). V přerušených řízeních lze pokračovat jen za podmínek stanovených zákonem (viz část 7/3.8.1.1).

 

Speciální případ řízení, které se prohlášením konkursu přerušuje a v němž nelze po dobu trvání účinků konkursu pokračovat, řeší usnesení Nejvyššího soudu č.j. 29 Cdo 3031/2009-123 ze dne 29. 4. 2011, uveřejněné pod č. 123/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou:

Je-li prohlášen konkurs na majetek věřitele oprávněného ze zadržovacího práva a probíhá-li v době prohlášení konkursu spor o existenci zadržovacího práva formou vindikační žaloby, kterou se vlastník zadržené movité věci domáhá jejího vydání po tom, kdo mu ji zadržuje, nastává ve vztahu k tomuto sporu účinek přerušení řízení podle ustanovení § 263 odst. 1 IZ. Vzhledem k ustanovení § 265 odst. 1IZ nelze v takto přerušeném řízení po dobu trvání účinků konkursu pokračovat, neboť spor o vydání věci má v insolvenčních poměrech charakter sporu o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Dále viz usnesení Nejvyššího soudu č.j. 29 Cdo 2181/2008-232 ze dne 27. 1. 2011, uveřejněné pod č. 95/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou:

Jestliže slovenský soud prohlásí konkurs na majetek dlužníka, který je účastníkem soudního řízení v České republice, a týká-li se spor v České republice majetku náležejícího podle slovenského práva do konkursní podstaty takového dlužníka, přerušuje se řízení v České republice za stejných podmínek, za nichž by se v době prohlášení konkursu přerušilo, kdyby konkurs prohlásil český soud.

 

Právní režim přerušených řízení

Nutno předeslat, že přerušení řízení působí na účastníky řízení vystupující na téže straně jako dlužník jen pokud jde o nerozlučné společenství dle § 91 odst. 2 OSŘ nebo o vedlejší účastenství dle § 93 OSŘ ( § 263 odst. 3 IZ). V případě samostatného společenství na straně dlužníka tedy k přerušení řízení ve vztahu k ostatním účastníkům nedochází a jejich věc lze projednat a rozhodnout o ní. Pokud byl vedlejším účastníkem dlužník, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, řízení se nepřerušuje. Zákon se nevyslovuje k situaci, kdy dlužník je účastníkem třetího typu společenství, tedy společenství ve věcech, z nichž vyplývá vypořádání vztahu z právního předpisu. Jelikož se ale toto společenství spíše blíží nerozlučnému společenství, lze zřejmě dovodit, že i v tomto případě platí přerušení řízení také pro ostatní účastníky.

Je-li řízení v důsledku prohlášení konkursu na majetek dlužníka (účastníka tohoto řízení) přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené lhůty. Pokud se v řízení (za podmínek stanovených v § 264 a 265 IZ) pokračuje, počínají lhůty běžet znovu ( § 263 odst. 2 IZ). (K tomu viz shodnou obecnou úpravu v § 111 odst. 1 OSŘ). Uvedené úpravě je třeba rozumět tak, že okamžikem, kdy se v řízení pokračuje, nedobíhá zbytek lhůty, ale tato lhůta běží znovu - od počátku (tedy neplatí tu

Nahrávám...
Nahrávám...