dnes je 17.6.2024

Input:

Přihlašování pohledávek

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.15.2
Přihlašování pohledávek

Přihlašování pohledávek

 

Podle § 136 odst. 2 písm. d) ve spojení s odst. 3 a odst. 4 IZ (viz část 5/2.2) je věřitelům, včetně správce daně, stanovena lhůta k přihlášení pohledávek, která nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, avšak je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů. Správce daně na základě takovéto výzvy přihlašuje veškeré pohledávky (včetně příslušenství), které vznikly v důsledku skutečností zakládajících daňové povinnosti, které nastaly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku. V souvislosti s dikcí § 21 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 311/2007 Sb. je nutné, aby věřitelé, tedy i správci daně, přihlašovali jistinu a příslušenství jako samostatné pohledávky (viz část 5/2.1). Pokud by správce daně přihlašoval jím spravovanou daňovou pohledávku formou tzv. hromadné přihlášky, měla by i tato obsahovat údaj jak o výši samotné jistiny, tak i o výši jejího příslušenství. Dle § 173 IZ se přihlašují i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze též pohledávky nesplatné nebo podmíněné. V odůvodněných případech je správce daně oprávněn přihlásit do insolvenčního řízení daňovou pohledávku neurčité výše dle § 175 IZ.

 

Je-li správce daně v pozici zajištěného věřitele (viz část 11/6.14.1), uplatňuje jím spravovanou zajištěnou pohledávku též přihláškou, v níž se však musí svého zajištění dovolat, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. Pro zajištěné pohledávky je vhodné podávat samostatnou přihlášku.

 

Podle § 2 písm. h) IZ je přihláška pohledávky procesním úkonem, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení. Takováto přihláška musí splňovat obecné náležitosti dle § 42 odst. 4 OSŘ, dále musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované daňové pohledávky. Přihláška pohledávky se podává u insolvenčního soudu na předepsaném formuláři ve dvojím vyhotovení. V § 21 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb. jsou pak předepsány náležitosti přihlášky pohledávky. K tématu opět viz část 5/2.1 a též část 5/1.4.

 

Správce daně by měl při sestavování přihlášky pohledávky dbát zejména na to, aby v případě, že bude nárokovat uspokojení ze zajištění, v přihlášce pohledávky neopomněl uvést popis právní skutečnosti, na jejímž podkladě došlo ke vzniku zajištění, dále rozhodné právo, jímž se zajištění řídí, popis majetku majetkové podstaty, k němuž bylo zajištění zřízeno. Uvádí-li správce daně výši pohledávky, nesmí zapomenout uvést údaj o celkové výši jistiny pohledávky a údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství, jehož uspokojení není vyloučeno dle § 170 IZ, včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením

Nahrávám...
Nahrávám...