dnes je 20.6.2024

Input:

Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.6.4
Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu

Mgr. Ivana Mlejnková

Ustanovení § 277 až § 282 IZ promítají řadu ustanovení obecné části zákona do procesního postupu v konkursu, a to zejména ve vztahu k činnosti insolvenčního správce, která je po prohlášení konkursu přizpůsobena naplnění tohoto způsobu řešení úpadku.

Z úpravy § 277 IZ byla s účinností od 1. 1. 2014 (novelou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) vypuštěna úprava dosavadního odstavce 2 (viz archiv) o návaznosti a předání funkce předběžného správce insolvenčnímu správci. Tato úprava má obecnou platnost, a proto byla přemístěna do § 136 odst. 5 IZ týkajícího se rozhodnutí o úpadku, jímž se insolvenční správce (namísto případného dosavadního předběžného správce) ustanovuje [§ 136 odst. 2 písm. b) IZ].

Z obdobných důvodů bylo současně s účinností od 1. 1. 2014 zrušeno dosavadní ustanovení § 278 IZ (viz archiv) týkající se povinnosti insolvenčního správce včas sestavit seznam přihlášených pohledávek – tato obecně platná úprava je nově vtělena do § 189 odst. 2 věty první IZ a do nového § 190 odst. 4 IZ.

Činnosti insolvenčního správce po prohlášení konkursu

Insolvenčnímu správci se v § 277 odst. 1 IZ obecně ukládá, aby neprodleně poté, co prohlášení konkursu nabude účinnosti, zajistil provedení všech procesních úkonů a činností, které z prohlášení konkursu vyplývají.

Podle § 277 odst. 2 IZ (do 31. 12. 2013 šlo o odstavec 3) je insolvenční správce zejména povinen zaměřit svou činnost:

  1. ke zjištění, zajištění a soupisu majetkové podstaty,
  2. k dokončení seznamu přihlášených pohledávek,
  3. k přípravě přezkumného jednání,
  4. k přípravě schůze věřitelů.

Je-li dlužníkem osoba, která vede účetnictví nebo evidenci podle zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, sestaví insolvenční správce ke dni předcházejícímu dni, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu, mezitímní účetní závěrku nebo přehled o příjmech, výdajích, majetku a závazcích § 277 odst. 3 IZ (do 31. 12. 2013 šlo o odstavec 4).

Soupis majetkové podstaty

Soupis majetkové podstaty má v konkursu zásadní důležitost, neboť je listinou, která insolvenčního správce v rámci konkursu opravňuje ke zpeněžení zapsaného majetku (§ 280 IZ). Úprava soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení je obsažena v § 217 – 224 IZ (viz část 6.1.3), jež stanoví postup při pořízení soupisu a způsob jeho zpracování, včetně dalších náležitostí, jakými jsou ocenění položek soupisu, uvedení důvodu soupisu, prohlášení o jeho správnosti, vyrozumění o soupisu majetku v určených případech a poznámka o právech třetích osob uplatněných k sepsanému majetku a rovněž povinnost zveřejnění soupisu v insolvenčním rejstříku neprodleně po jeho sestavení nebo doplnění. Na tuto úpravu navazují ustanovení o vyloučení a vynětí ze soupisu. Soupis je výsledkem zjišťování majetkové podstaty, jež představuje činnost insolvenčního správce probíhající od jeho ustanovení (nebo již od ustanovení předběžného správce) v celém dalším průběhu insolvenčního řízení a která tedy není nijak časově limitována. Proto zákon předpokládá, že další poznatky o majetku náležejícím do majetkové podstaty, nebo naopak o tom, že zapsaný majetek do podstaty nenáleží, insolvenční správce zohledňuje příslušným doplněním či jinou změnou soupisu, stejně jako do něj doplňuje poznatky o právech třetích osob uplatněných k sepsanému majetku. Protože však – jak ji bylo řečeno – je soupis v konkursu právním důvodem zpeněžení zapsaného majetku, tj. je jeho právním předpokladem, je v zájmu efektivity konkursního řízení namístě, aby se správce při zjišťování majetku

Nahrávám...
Nahrávám...