dnes je 21.6.2024

Input:

Prodej dlužníkova podniku jedinou smlouvou

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.5.1.3.1
Prodej dlužníkova podniku jedinou smlouvou

Prodej dlužníkova podniku jedinou smlouvou

 

V režimu prodeje mimo dražbu může insolvenční správce zpeněžit dlužníkův podnik jedinou smlouvou ( § 290 odst. 1 IZ). Na tuto smlouvu se obdobně užijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku o prodeji podniku (tj. § 476 a násl. ObchZ upravující smlouvu o prodeji podniku), nestanoví-li insolvenční zákon jinak (viz níže uvedený výklad o právním režimu smlouvy o prodeji podniku dle § 290 IZ).

 

Podmínky prodeje podniku

I pro prodej podniku jednou smlouvou, který je speciálním případem prodeje mimo dražbu, vymezuje zákon v § 290 odst. 2 podmínky jeho uskutečnění obdobně, jak to činí obecně pro tento způsob zpeněžení (pro prodej mimo dražbu) v § 289 IZ viz část 7/5.1.3). Stanoví, že smlouvu, jíž insolvenční správce zpeněžuje úpadcův podnik jedinou smlouvou, může uzavřít jen se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu, že bez těchto souhlasů smlouva nenabývá účinnosti, a že insolvenční soud může stanovit konkrétní podmínky prodeje.

 

Z hlediska těchto podmínek proto odkazujeme plně na výklad /5.1.3, týkající se prodeje mimo dražbu dle § 289 IZ. To s tím, že ani v tomto případě neshledáváme dostatečné opory pro závěr, který se v praxi objevuje, totiž že k účinnosti smlouvy o prodeji podniku jednou smlouvou nepostačí, aby byl udělen souhlas insolvenčního soudu a věřitelského orgánu (s případným stanovením podmínek tohoto prodeje), ale že vždy je zapotřebí - bez ohledu na případný předchozí obecný souhlas s prodejem podniku mimo dražbu - také udělení jejich souhlasu s konkrétní již uzavřenou smlouvou. Dikce § 290 odst. 2 IZ a § 289 odst. 1 je co do podmínek těchto prodejů prakticky totožná. Stanoví, že prodej mimo dražbu může správce uskutečnit - smlouvu o prodeji podniku může uzavřít - jen se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru, a že smlouva nenabývá účinnosti, dokud není tento souhlas udělen. Ani z dalšího kontextu citovaných ustanovení podle našeho názoru nelze bez dalšího dovodit, že v případě prodeje podniku - na rozdíl od jiného prodeje mimo dražbu dle § 289 IZ - je v § 290 odst. 2 IZ ve skutečnosti hovořeno o dvou souhlasech, a že teprve následný souhlas s konkrétní smlouvou o prodeji podniku je podmínkou její účinnosti. Za neopodstatněnou přitom máme argumentaci, že obecné ustanovení § 289 odst. 3 IZ o možnosti napadnout smlouvu o prodeji mimo dražbu žalobou na neplatnost smlouvy (přestože jeho užití není výslovně nijak omezeno) není použitelné i pro speciální případ toho způsobu prodeje - pro prodej podniku dle § 290 IZ, a že je tomu tak právě proto, že „garancí“ platnosti smlouvy o prodeji podniku - namísto možnosti žaloby na neplatnost - je onen následný (kvalifikovaný) souhlas insolvenčního soudu a věřitelského orgánu (či též zajištěného věřitele) s uzavřenou smlouvou (který se ovšem podle našeho názoru z dikce § 290 odst. 2 IZ nikterak nepodává). Předmětná úprava zpeněžení podniku jedinou smlouvou přitom v zásadě odpovídá předchozí úpravě obsažené v § 27a ZKV: i ta vycházela koncepčně z toho, že po prohlášení konkursu může pokračovat provoz dlužníkova podniku (srovnej § 261 IZ a § 18a odst. 3 ZKV), umožňovala (v rámci režimu prodeje mimo dražbu) zpeněžení podniku z podstaty jednou smlouvou, na níž se přiměřeně užije obchodněprávní úprava smlouvy o prodeji podniku, a velmi podobně stanovila jak specifika této smlouvy uzavřené správcem, tak i podmínky jejího uzavření - vyžadovala souhlas konkursního soudu. Přesto byl prodej podniku dle § 27a ZKV praktikován tak, že souhlas soudu nebyl vázán ke smlouvě již uzavřené (tedy nešlo o následné schválení smlouvy), nýbrž šlo o souhlas s jejím uzavřením (s uskutečněním zpeněžení tímto způsobem).

 

Právní režim nastolený smlouvou o prodeji

Jak řečeno shora, na smlouvu, jíž insolvenční správce zpeněžuje úpadcův podnik jedinou smlouvou, se obdobně užijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku o prodeji podniku (tj. § 476 odst. 1 a násl. ObchZ upravující smlouvu o prodeji podniku), nestanoví-li insolvenční zákon jinak. Úprava § 290 a 291 IZ je tedy

Nahrávám...
Nahrávám...