dnes je 19.5.2024

Input:

Prohlášení konkursu

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.2
Prohlášení konkursu

Mgr. Ivana Mlejnková

Rozhodnutí o prohlášení konkursu

O prohlášení konkursu na majetek dlužníka rozhodne insolvenční soud buď

a) současně s rozhodnutím o úpadku (je-li dlužníkem osoba, u které insolvenční zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením) dle § 148 odst. 1 IZ,

anebo – v ostatních případech

b) samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku s tím, že rozhodnutí o prohlášení konkursu může být v určitých případech vydáno dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku.

K podmínkám rozhodnutí o řešení úpadku konkursem a k požadavkům na jeho odůvodnění viz podrobný výklad .6.1.

Rozhodnutí o nepatrném konkursu

Nutno dodat, že s rozhodnutím o prohlášení konkursu lze spojit též rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs dle § 314 IZ, včetně rozhodnutí o dalších jeho odchylkách od předepsaného postupu v konkursu dle § 315 odst. 2 IZ (viz část 7.10).

Povaha rozhodnutí

Rozhodnutí o řešení úpadku konkursem (o prohlášení konkursu na dlužníkův majetek) náleží mezi tzv. statusová rozhodnutí insolvenčního soudu, kterými je rozhodováno "ve věci samé". Tedy jde o rozhodnutí svojí povahou meritorní (viz usnesení Nejvyššího soudu sen.zn. 29 NSČR 30/2010 ze dne 20. 1. 2011, uveřejněné pod č. 96/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto rozhodnutí musí být za přiměřeného užití § 157 odst. 2 OSŘ ve spojení s § 167 odst. 2 zákona OSŘ (§ 7 odst. 1 IZ). K tomu podrobněji viz část 4.6.1.

Doručení rozhodnutí

Usnesení o prohlášení konkursu se doručí vyhláškou (zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku dle § 71 odst. 1 a 2 IZ ve znění účinném od 1. 1. 2014 - dle úpravy účinné do 31. 12. 2013 muselo být toto zveřejnění spojeno se současným vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu, s nímž však účinek doručení vyhláškou spojen nebyl), a zvlášť (dle § 75 odst. 2 IZ) se doručí

  • - dlužníku (do vlastních rukou),
  • - insolvenčnímu správci (do vlastních rukou),
  • - věřitelskému orgánu,
  • - státnímu zastupitelství, pokud vstoupilo do insolvenčního řízení,
  • - orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán, jde-li o písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis.

Opravný prostředek

Jak plyne z výše zmíněného usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 30/2010 (R 96/2011) a dále z jeho usnesení sen. zn. 29 NSČR 32/2010-B ze dne 29. 9. 2010 uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 52/2011, proti usnesení o prohlášení konkursu mají právo podat odvolání účastníci této fáze řízení, tedy dlužník i přihlášení věřitelé. Insolvenční správce k odvolání proti tomuto usnesení oprávněn není.

K tomu Nejvyšší

Nahrávám...
Nahrávám...