dnes je 25.4.2024

Input:

Prozatímní věřitelský výbor

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.6.2.6
Prozatímní věřitelský výbor

Prozatímní věřitelský výbor

 

Podle § 61 odst. 1 IZ do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční soud, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor; podá-li insolvenční návrh dlužník, učiní tak neprodleně. Smyslem tohoto ustanovení je v zájmu věřitelů (v opodstatněných a výjimečných případech) instalovat dočasný věřitelský orgán s reálnými oprávněními, a to ve fázi insolvenčního řízení, v níž ještě nedošlo (nebo nemohlo dojít) k ustanovení (řádného) věřitelského výboru. Tato úprava nahrazuje poněkud nepraktické ustanovení § 46 odst. 2 IZ o působnosti schůze věřitelů v tomto období. Bude na insolvenčním soudu, aby se zřetelem ke konkrétním okolnostem posuzované věci zvážil, zda je instalace prozatímního věřitelského výboru žádoucí (např. provozuje-li dlužník podnik), či nikoli. Pokud jde o výklad poslední věty ustanovení § 61 odst. 1 IZ, v dosavadní soudní praxi i v odborné veřejnosti převládá názor, že nejde o direktivu (příkaz). Znamená to, že v případě insolvenčního návrhu dlužníka není insolvenční soud bez dalšího povinen jmenovat prozatimní věřitelský výbor; jakmile však insolvenční soud dospějě k závěru, že v konkrétní věci jsou dány zásadní důvody pro ustanovení prozatimního věřitelského výboru, ustanoví jej neprodlenně.

 

Povinné jmenování

Insolvenční soud musí podle § 61 odst. 2 IZ prozatímní věřitelský výbor jmenovat, jestliže věřitelský výbor neustanovila (první) schůze věřitelů k tomu účelu svolaná ( § 48 odst. 2 IZ) - viz část 3/6.1. Novou schůzi věřitelů za účelem ustanovení (řádného) věřitelského výboru ovšem není insolvenční soud (na rozdíl od situace předvídané v § 65 odst. 2 IZ - viz část 3/6.2.1) povinen svolat z vlastní iniciativy, svolá ji (jako v každém jiném případě) jen na návrh oprávněné osoby (uvedené v § 47 odst. 1 IZ) - viz část 3/6.1.

 

 

Prozatímní věřitelský výbor nelze jmenovat, jestliže jednou ustanovený věřitelský výbor nemůže vykonávat svou činnost, protože počet jeho členů klesl pod zákonem stanovené minimum - v tomto případě vykonává jeho působnost insolvenční soud a jím event. doplněný věřitelský výbor se považuje za (toliko) prozatímní věřitelský výbor ( § 66 odst. 2 IZ) - viz část 3/6.2.7. Postupem podle § 61 IZ nelze jmenovat ani >>prozatímního<< zástupce věřitelů ( § 68 odst. 2 IZ).

 

Rozhodnutí o jmenování

Rozhodnutí o jmenování členů (náhradníků) prozatímního věřitelského výboru je rozhodnutím v rámci dohledu ( § 11 IZ), proti němuž není podle § 61 odst. 3 IZ odvolání přípustné; toto rozhodnutí se doručuje vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, zvlášť se doručuje dlužníkovi, insolvenčnímu nebo předběžnému správci a jmenovaným členům (náhradníkům) prozatímního věřitelského výboru.

 

Složení prozatímního věřitelského výboru

Nahrávám...
Nahrávám...