dnes je 21.4.2024

Input:

Působnost věřitelského výboru

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.6.2.3
Působnost věřitelského výboru

Působnost věřitelského výboru

 

Ustanovení § 58 odst. 1 IZ v obecné rovině definuje funkci (roli) věřitelského výboru tak, že věřitelský výbor je při své činnosti v průběhu insolvenčního řízení povinen

a) chránit společný zájem věřitelů (srov. obdobnou povinnost insolvenčního správce v § 36 odst. 1 IZ a výklad pojmu společný zájem věřitelů /1.2),

b) přispívat k naplnění účelu insolvenčního řízení.

Zároveň je akcentována nezbytnost spolupráce (součinnosti) mezi věřitelským výborem a insolvenčním správcem. Poskytnutí součinnosti věřitelskému výboru je přitom jedním z požadavků kladených na insolvenčního správce v § 36 odst. 2 IZ (viz část 3/3.5).

 

Práva a povinnosti věřitelského výboru

Působnost věřitelského orgánu (jako „výkonného“ orgánu insolvenčních věřitelů) je široká a různorodá, a proto ji lze vymezit pouze příkladmo. Insolvenční zákon tak (poměrně nesourodě) činí v § 58 odst. 2 , jenž (oproti předchozí úpravě vyjádřené v § 11 odst. 5 ZKV) obsahuje širší výčet činností, které jsou v kompetenci věřitelského výboru.

Věřitelský výbor je zejména oprávněn ( a současně povinen)

a) dohlížet na činnost insolvenčního správce (zda při výkonu funkce postupuje v souladu s obecnými požadavky kladenými na něj v § 36 odst. 1 IZ (viz také část 3/3.5), tento dohled je precizován jednak níže pod písm. c) a d) a jednak např. při zadávání činností, k nimž je insolvenční správce povinen na účet podstaty podle § 39 odst. 2 IZ nebo při využití služeb právních, ekonomických a jiných odborníků podle § 39 odst. 3 IZ, při uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů podle § 271 odst. 2 IZ, či při prodeji podniku dlužníka jedinou smlouvou podle § 290 odst. 2 IZ;

b) poskytovat insolvenčnímu správci podporu při jeho činnosti

- např. poskytnout zálohu k úhradě jeho výdajů podle § 39 odst. 1 IZ (viz část 3/3.7);

c) udělovat insolvenčnímu správci nebo dlužníku s dispozičními oprávněními souhlas k uzavírání smluv o úvěrovém financování (srov. § 41 odst. 1 IZ a část 3/3.5);

d) průběžně schvalovat výši a správnost hotových výdajů insolvenčního správce ( § 38 odst. 1 IZ) a nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty ( § 168 odst. 2 písm. b) IZ).

Mimo to (nad rámec úpravy zákona o konkursu a vyrovnání) je věřitelský výbor oprávněn, nikoli povinen

e) nahlížet do dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů);

f) rozhodnout o ověření řádné účetní závěrky nebo mimořádné účetní závěrky auditorem (např. v případech uvedených v § 20 odst. 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví);

g) nahlížet do dlužníkových

Nahrávám...
Nahrávám...