dnes je 21.5.2024

Input:

Reorganizace - Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.7.9.1.1
Reorganizace - Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce

JUDr. Sylva Rychtalíková

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce je obsažena ve vyhlášce č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška). Základní výklad k tomuto tématu je podán .3.9., k témuž viz také část 7.7.1.1.

Právní úprava odměny v reorganizaci účinná do 31. 12. 2013

Podle znění vyhlášky platného do 31. 12. 2013 byla odměna insolvenčního správce při reorganizaci (tj. pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku reorganizace) upravena v § 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. tak, že insolvenčnímu správci náleží za každý započatý měsíc po rozhodnutí o povolení reorganizace pravidelná odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu (viz část Přípustnost reorganizace) za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu tak, že při obratu do 250 milionů Kč činí 83.000 Kč, při obratu od 250 do 500 milionů Kč činí 166 000 Kč, při obratu od 500 do 750 milionů Kč činí 249 000 Kč, při obratu od 750 milionů do 1 miliardy Kč činí 332 000 Kč a při obratu nad 1 miliardu Kč činí 415 000 Kč.

Změna právní úpravy odměny v reorganizaci účinná od 1. 1. 2014

S účinností od 1. 1. 2014 (novelou dané vyhlášky provedenou vyhláškou č. 398/2013 Sb.) byla tato úprava změněna tak, že byla zavedena správcova odměna v reorganizaci jako věcně vzato "dvousložková" - vedle dosavadní měsíční odměny z obratu stanovené vyhláškou, nebo v jiné výši schválené se souhlasem insolvenčního správce schůzí věřitelů (§ 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. v novém znění, viz níže výklad k odměně A) také odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů (nový § 2a vyhlášky, viz níže výklad k odměně B).

ODMĚNA NÁLEŽEJÍCÍ V REORGANIZACI PŘI UŽITÍ ÚPRAVY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2014

Podle vyhlášky ve znění účinném od 1. 1. 2014 je odměna insolvenčního správce v případě řešení dlužníkova úpadku reorganizací upravena následovně.

  1. Podle § 2 vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2014) neschválí-li schůze věřitelů se souhlasem insolvenčního správce jinou výši odměny, náleží insolvenčnímu správci odměna (první složka odměny) stanovená z obratu dlužníka za každý započatý měsíc po povolení reorganizace takto:
    1. v prvním roce po rozhodnutí o povolení reorganizace odměna stanovená z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu dlužníka za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu, a
    2. v následujících letech trvání reorganizace odměna stanovená z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu dlužníka za účetní období předchozího roku trvání reorganizace,
Od 0 do 100 mil. Kč  33.000 Kč  
Od 100 do 250 mil. Kč  83.000 Kč  
Od 250 do 500 mil. Kč  166.000 Kč  
Od 500 do 750 mil. Kč  249.000 Kč  
Od 750 mil. Do 1 mld. Kč  332.000 Kč  
Od 1 mld. Kč  415.000 Kč  
  1. Odměna z počtu přezkoumaných přihlášek

Podle § 2a vyhlášky (zavedeného s účinností od 1. 1. 2014) náleží insolvenčnímu správci odměna (druhá složka odměny) za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky ve výši 1.000 Kč, nejvýše však 1.000.000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce (či některý ze správců činných v insolvenčním řízení) zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle IZ(viz § 189 IZ a část 5.2.3).

Přechodná ustanovení!

Pozor!

Podle přechodných ustanovení novelizační vyhlášky č. 398/2013 Sb. (obsažených v jejím čl. II.) insolvenčnímu správci

- náleží odměna ad A) – stanovená z obratu dlužníka – v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem účinnosti této novely, jestliže do dne její účinnosti, tj. do 1. 1. 2014, ještě nebylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka reorganizací, tj. rozhodnutí o povolení reorganizace (viz § 4 odst. 1 IZ),

- náleží odměna ad B) – stanovená z počtu

Nahrávám...
Nahrávám...