dnes je 20.5.2024

Input:

Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.7.4.5
Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace

JUDr. Sylva Rychtalíková

Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace

Pokud insolvenční soud návrh na povolení reorganizace neodmítne podle § 320 IZ (viz část 8/4.2), nebo nevezme na vědomí jeho zpětvzetí podle § 322 odst. 2 IZ (viz část 8/4.4), věcně o něm rozhodne, tj. buď

a) návrh zamítne za podmínek § 326 IZ (viz část 8/4.5.1), nebo

b) reorganizaci povolí dle § 328 IZ (viz část 8/4.5.2).

Jestliže insolvenční soud rozhodne o návrhu jinak než tak, že mu vyhoví a reorganizaci povolí, pokračuje bez dalšího v řízení (§ 327 odst. 1 IZ), v němž zákonem předepsaným způsobem rozhodne o způsobu řešení úpadku, a to buď projednáním dalšího návrhu na povolení reorganizace (byl-li podán), nebo o prohlášení konkursu.

K povinnosti insolvenčního soudu podaný návrh na povolení reorganizace projednat a rozhodnout viz níže uvedený judikát.

Judikát

Vrchní soud v Praze v usnesení sp.zn. KSPL 20 INS 2563/2009, 3 VSPH 470/2010-B ze dne 23. 7. 2010 vyslovil tyto závěry (citace z odůvodnění):

"Odvolací soud považoval za nutné zdůraznit, že vedle konkursu lze řešit úpadek či hrozící úpadek dlužníka reorganizací (u podnikatelů) či oddlužením (u nepodnikatelských subjektů). Tyto "sanační" způsoby řešení úpadku (hrozícího úpadku) mají ve vztahu ke konkursu preferenční charakter a může o nich být rozhodnuto (rozhodnutími uvedenými v § 4 odst. 2 písm. a/ až c/ IZ) jen na návrh – v případě reorganizace je k návrhu na její povolení oprávněn jak dlužník, tak i kterýkoli přihlášený věřitel. To znamená, že je-li podán návrh na povolení reorganizace, je soud povinen takový návrh dlužníka projednat a rozhodnout o něm. Pokud soud návrh neodmítne nebo nevezme na vědomí jeho zpětvzetí, je povinen o něm věcně rozhodnout, tj. buď tento návrh zamítne (§ 326), anebo mu vyhoví (navrženou reorganizaci povolí - § 328 IZ). Z uvedeného plyne, že dokud soud o návrhu na povolení reorganizace takto nerozhodl, je prohlášení konkursu na dlužníkův majetek vyloučeno."

Judikát:

K možnosti rozdělení věcí s využitím specializace soudců (soudních oddělení) na agendu reorganizací vyslovil Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 14. 9. 2010 sp. zn. KSPH 39 INS 2737/2010, 3 VSPH 608/2010-B-33 tyto závěry (citace z odůvodnění):

"Rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení s využitím specializace agendy, musí být ve smyslu § 42 odst. 2 cit. zák. provedeno tak, aby nejpozději v den, kdy věc došla soudu, bylo bez využití rejstříků nebo jiných evidenčních pomůcek nepochybné, do kterého soudního

Nahrávám...
Nahrávám...