dnes je 19.5.2024

Input:

Rozhodnutí schůze věřitelů o změně v osobě insolvenčního správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.3
Rozhodnutí schůze věřitelů o změně v osobě insolvenčního správce

Rozhodnutí schůze věřitelů o změně v osobě insolvenčního správce

 

Ke změně v osobě insolvenčního správce (a stejně tak i zástupce insolvenčního správce podle § 33 IZ) může dojít i z vůle věřitelů postupem podle § 28 a 29 IZ (srovnej předchozí úpravu obsaženou v § 8 odst. 5 ZKV). Jediným k tomu oprávněným věřitelským orgánem je schůze věřitelů.

Podle § 29 odst. 1 IZ se věřitelé mohou na své první schůzi konané po přezkumném jednání usnést nejprve na tom, že

a) odvolávají insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce, a poté případně na tom, že

b) ustanovují nového insolvenčního správce.

 

Hlasovací kvorum

Tato rozhodnutí jsou přijata, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech (nikoli pouze přítomných) věřitelů přihlášených do řízení ke dni předcházejícímu konání schůze. Jelikož podle § 49 odst. 1 IZ obecně platí, že se hlasy nepočítají podle počtu věřitelů, ale podle výše jejich pohledávek, je samozřejmě možné, že o odvolání nebo o změně v osobě správce rozhodne (co do počtu) menšina věřitelů. Jestliže v důsledku rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky pohledávky postupem podle § 185 IZ dojde k takové změně v osobách věřitelů nebo výši jejich pohledávek, která by měla vliv na výsledek usnesení schůze věřitelů, může usnesení o změně v osobě insolvenčního správce znovu přijmout i schůze věřitelů, která nejblíže následuje po této změně ( § 30 odst. 2 IZ).

 

Potvrzení volby nového správce

Na rozdíl od rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce, které je účinné, jakmile bylo přijato, je k účinnosti ustanovení nového insolvenčního správce schůzí věřitelů třeba jeho potvrzení ze strany insolvenčního soudu ( § 29 odst. 2 IZ). Možnost insolvenčního soudu nepotvrdit toto usnesení je omezena jen na případ, že nový insolvenční správce nesplňuje podmínky stanovené IZ pro ustavení do funkce (viz části 3/3.1 a 3/3.2). Rozhodnutí o potvrzení (nepotvrzení) usnesení, jímž byl schůzí věřitelů ustanovený nový insolvenční správce, je insolvenční soud povinen vydat do skončení schůze. Toto rozhodnutí se doručuje vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a novému insolvenčnímu správci se doručuje zvlášť.

 

Opravné prostředky

Odvolání je objektivně přípustné jen proti rozhodnutí o nepotvrzení usnesení, přičemž podat odvolání je oprávněn pouze věřitel, který na schůzi hlasoval pro přijetí usnesení (pro ustanovení konkrétní osoby nového insolvenčního správce).

 

Ohledně přípustnosti odvolání poukazujeme na:

- usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 91 INS 12824/2011, 1 VSPH 646/2012-B ze dne 21. 5. 2012 (citace z odůvodnění):

„Usnesení, jímž insolvenční soud podle § 29 odst. 2 IZ potvrdí usnesení schůze věřitelů o tom, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce věřitelé odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce, má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti ( § 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ), na rozdíl od usnesení, jímž insolvenční soud takové usnesení schůze věřitelů nepotvrdí, proti němuž odvolání naopak přípustné je ( § 29 odst. 3 IZ)“.

 

- usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSHK 42 INS 4019/2012, 3 VSPH 857/2012-B ze dne 12. 7. 2012 (citace z odůvodnění) :

„Usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce insolvenční soud nepotvrzuje ani o něm jinak nerozhoduje, nýbrž podle § 6 odst. 2 jednacího řádu pro insolvenční řízení (pouze) zaznamená výsledek hlasování schůze věřitelů do protokolu o jednání schůze. Totéž platí i v případě, že se schůze věřitelů na odvolání dosavadního insolvenčního správce neusnesla.


V projednávané věci soud v protokolu o schůzi věřitelů následující po přezkumném jednání zaznamenal výsledek hlasování tak, že schůze věřitelů nepřijala potřebným počtem hlasů předvídaným v § 29 odst. 1 IZ usnesení o změně insolvenčního správce, neboť hlasující věřitel k tomu neměl potřebný počet hlasů, tj. že se na jeho odvolání neusnesla. Jakkoli se insolvenční soud k takovému výsledku hlasování žádným svým rozhodnutím nevyslovuje, je zřejmé, že pokud tak zcela nepřípadně učinil, nejde o nic jiného než o výrok deklarující výsledek hlasování schůze ve věci setrvání správce ve funkci, tj. o usnesení, jímž se vede řízení, proti němuž z povahy věci není odvolání přípustné“.

 

 

Ohledně přípustnosti dovolání poukazujeme na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. MSPH 94 INS 913/2008, 29 NSČR 4/2009-B ze dne 27. 1. 2009, uveřejněné pod č. 103/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou:

Dovolání proti usnesení, jímž

Nahrávám...
Nahrávám...