dnes je 26.5.2024

Input:

Rozhodnutí

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.6
Rozhodnutí

Rozhodnutí

 

Správce daně ukládá povinnosti nebo přiznává práva anebo prohlašuje práva a povinnosti stanovené zákonem rozhodnutím ( § 101 DŘ). Jde tedy o individuální akt, kterým správce daně ukládá povinnosti a přiznává práva (konstitutivní charakter rozhodnutí), popřípadě autoritativně prohlašuje již existující práva a povinnosti (deklaratorní charakter rozhodnutí).

 

Rozhodnutí je vydané okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení; rozhodnutí, které se nedoručuje, je vydané okamžikem, kdy bylo podepsáno úřední osobou. Oznámením rozhodnutí se pro účely tohoto zákona rozumí doručení rozhodnutí nebo jiný zaprotokolovaný způsob seznámení příjemce s obsahem rozhodnutí. Povinnost lze v téže věci stejnému účastníku řízení uložit jen jednou. Jde o vyjádření zásady ne bis in idem známé i z jiných právních odvětví.

 

Obsah rozhodnutí

Rozhodnutí má dle DŘ obsahovat následující ( § 102 DŘ):

a) označení správce daně, který rozhodnutí vydal,

b) číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru,

c) označení příjemce rozhodnutí,

d) výrok s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodováno, a jde-li o platební povinnost, také částku a číslo účtu příslušného poskytovatele platebních služeb, na který má být částka uhrazena,

e) lhůtu k plnění, je-li nutné ji stanovit,

f) poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku,

g) podpis úřední osoby s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; tuto náležitost lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby,

h) datum, kdy bylo rozhodnutí podepsáno.

Z výše uvedeného plyne, že rozhodnutí musí mít určité kvalitativní náležitosti. Výslovně je v DŘ zakotvena povinnost rozhodnutí odůvodnit. Jde jistě o přínosné ustanovení.

 

V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně

Nahrávám...
Nahrávám...