dnes je 29.11.2022

Input:

Sbírka listin

4.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3 Sbírka listin

Mgr. Pavla Krejčí

Sbírka listin je součástí obchodního rejstříku. Je vedena rejstříkovým soudem a jejím obsahem je soubor zákonem vymezených dokumentů týkajících se konkrétní společnosti. Tyto dokumenty obvykle rejstříkovému soudu dokládá sama společnost, které se dokumenty týkají, a to často současně s jednotlivými návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku.

Po vzniku společnosti je její představenstvo povinno dbát na to, aby byly do sbírky listin založeny veškeré dokumenty, které v ní dle zákona o veřejných rejstřících založeny být mají.

Dokumenty zakládané do sbírky listin

Rejstříkové soudy do sbírky listin zakládají především dokumenty prokazující založení společnosti, stanovy společnosti a jejich pozdější změny. Společnost je, mimo jiné, povinna po každé změně stanov uložit do sbírky listin jejich platné úplné znění. Do sbírky listin se dále zakládají dokumenty vztahující se k volbě konkrétních osob do představenstva společnosti, tedy zejména usnesení příslušného orgánu společnosti o jejich volbě apod. V neposlední řadě se do sbírky listin zakládají výroční zprávy společnosti a její účetní závěrky.

Výklad právní věty
Podrobný výčet listin zakládaných do sbírky listin je obsažen v § 66 a § 67 ZVR.

Pozor!
Na tato zákonná ustanovení navazuje nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, a to konkrétně § 18 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., který určuje, že listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, se podávají pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf).

Porušení povinnosti uložit listinu do sbírky listin

V případě, že představenstvo společnosti poruší svou povinnost a nedoloží soudu zákonem stanovené dokumenty do sbírky listin, je obchodní rejstřík oprávněn společnost ke splnění této povinnosti vyzvat. Pokud ani na základě zaslané výzvy společnost svou povinnost k doložení úplného znění stanov nesplní, může jí rejstříkový soud podle § 104 ZVR uložit pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč. Pokud by docházelo k opakovanému porušení povinnosti k založení zákonem vyžadovaných listin nebo

Nahrávám...
Nahrávám...