dnes je 20.10.2020

Input:

Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku a druhy zápisů

4.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2 Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku a druhy zápisů

Mgr. Pavla Krejčí

Zákon o veřejných rejstřících přesně vymezuje, jaké konkrétní skutečnosti vztahující se k akciové společnosti se zapisují do obchodního rejstříku.

Z těchto ustanovení plyne, že se u jednotlivých akciových společností zapisují především následující skutečnosti:

a) obchodní firma a sídlo akciové společnosti;

b) předmět činnosti nebo podnikání;

c) právní forma; tj. akciová společnost;

d) den vzniku a zániku akciové společnosti;

e) identifikační číslo, které společnosti přidělil rejstříkový soud;

f) název statutárního orgánu (tj. představenstvo či správní rada);

g) počet členů statutárního orgánu;

h) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje;

i) má-li být zřízen kontrolní orgán (dozorčí rada), jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje;

j) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc;

k) výše základního kapitálu společnosti a rozsah jeho splacení;

l) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo že byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, případný údaj o zániku závazků z těchto smluv, a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním;

m) údaj o tom, že se akciová společnost ZOK podřizuje jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK;

n) údaj o tom, že členovi orgánu nebo prokuristovi byl pozastaven výkon funkce podle ZOK;

o) zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li zřízen jako věcné právo dle § 1761 NOZ;

p) počet, forma a jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost