dnes je 26.5.2024

Input:

Součinnost vůči insolvenčnímu správci

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.10
Součinnost vůči insolvenčnímu správci

Součinnost vůči insolvenčnímu správci

 

Úprava součinnosti vůči insolvenčnímu správci obsažená v § 43 a 44 IZ (jež s dílčími obměnami vychází s dosavadní úpravy § 9d až 9f ZKV) poskytuje insolvenčnímu správci k výkonu jeho funkce efektivní prostředky, jimiž může přímo ze zákona vystupovat vůči dalším osobám bez nutnosti obracet se na ně prostřednictvím insolvenčního soudu. Tím je podpořena operativnost a rychlost postupu insolvenčního správce při zjišťování majetkové podstaty.

 

Povinné osoby

Mezi osoby, které jsou povinné poskytnout insolvenčnímu správci součinnost, patří

a) orgány veřejné správy, tj. ministerstva, jiné správní úřady a územní samosprávné celky, zejména katastrální úřady, orgány evidující motorová vozidla (např. Ministerstvo vnitra, které vede Centrální registr silničních vozidel), finanční úřady, celní ředitelství;

b) notáři;

c) soudní exekutoři;

d) osoby vedoucí evidenci cenných papírů (např. Středisko cenných papírů);

e) finanční instituce (např. banky, stavební spořitelny, investiční společnosti, pojišťovny, penzijní fondy);

f) provozovatelé telekomunikačních služeb (např. služeb spojených s dálkovým přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoli informace prostřednictvím kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů);

g) provozovatelé poštovních služeb (např. Česká pošta, s. p.) a jiné osoby, které se zabývají přepravou zásilek;

h) vydavatelé tisku;

i) dopravci.

 

Součinnost v obecné rovině

Podle § 43 odst. 2 IZ výše označené osoby poskytnou insolvenčnímu správci na jeho písemnou žádost bez zbytečného odkladu součinnost tak, že mu:

a) předají údaje o majetku dlužníka a některé další údaje, které jsou nutné pro výkon správy, a to ve stejném rozsahu, v jakém by je poskytly přímo dlužníkovi (např. výpisy z účtů dlužníka nebo z evidence jeho nemovitostí);

b) vydají nebo zapůjčí listiny nebo jiné věci, které mohou sloužit ke zjištění dlužníkova majetku.

 

Součinnost v konkrétní rovině

Ustanovení § 44 odst. 1 IZ blíže specifikuje rozsah této součinnosti příkladmým výčtem konkrétních úkonů jednotlivých povinných osob tak, že

a) osoby vedoucí evidenci cenných papírů sdělí insolvenčnímu správci údaje o tam evidovaných cenných papírech, které náleží do majetku dlužníka;

b) banky, spořitelní a úvěrní družstva a pobočky zahraničních bank sdělí insolvenčnímu správci čísla dlužníkových účtů, informují jej o stavech těchto účtů a pohybech peněžních prostředků na nich a podají mu informace o dlužníkových úschovách a vkladních knížkách;

c) provozovatelé poštovních služeb a jiné osoby, které se zabývají přepravou zásilek, informují insolvenčního správce o dlužníkových doručovacích místech, rozsahu a povaze doručovaných zásilek a úhrnu peněžních prostředků, které dlužník přijímá jejich prostřednictvím;

d) poskytovatelé služeb elektronických komunikací oznámí insolvenčnímu správci údaje o dlužníkových telefonních, dálnopisných, telefaxových a jiných elektronických stanicích a adresách, které nejsou uvedeny v dostupných seznamech;

e) pojišťovny sdělí insolvenčnímu správci údaje o dlužníkových pojistných smlouvách a pojistných plněních;

f) vydavatelé tisku sdělí insolvenčnímu správci údaje o inzerci, která se týká

Nahrávám...
Nahrávám...