dnes je 20.6.2024

Input:

Specifika při podávání daňového přiznání u fyzických osob

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.4.2
Specifika při podávání daňového přiznání u fyzických osob

Specifika při podávání daňového přiznání u fyzických osob

 

Vstupní daňové přiznání je třeba podat ve lhůtě do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí, avšak s ohledem k § 38gb ZDP poplatník nemá právo v něm uplatnit nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani ani daňové zvýhodnění na dítě. Podle § 40b odst. 7 ZSDP je daňový subjekt ve lhůtě stanovené v § 40b odst. 1 ZSDP dále povinen podat přiznání, která nebyla do této doby podána za předcházející zdaňovací období i v případě, kdy původní lhůta pro jejich podána dosud neuplynula a přiznání za zdaňovací období, u nichž již uplynula lhůta pro jejich podání, pokud nebyla z různých důvodů dosud podána.

 

Záloha na daň

Daňová povinnost vzniklá dlužníkovi-fyzické osobě na základě takto podaného daňového přiznání se ovšem považuje za zálohu na daň teprve poté, co bude podáno daňové přiznání za celé zdaňovací období. Na tomto příkladě je zřejmé, že hmotněprávní daňové zákony, zejména pak zákon o daních z příjmů v části řešící fyzické osoby, nespojují s rozhodnutím o úpadku vznik nového zdaňovacího období a zdaňovacím obdobím určeným pro vypořádání této daňové povinnosti zůstává tedy ve smyslu § 17a ZDP kalendářní nebo hospodářský rok.

 

Uplynulo-li zdaňovací období, v němž došlo k prohlášení úpadku, podává osoba s dispozičním oprávněním podle § 229 odst. 3 IZ daňové přiznání za celé zdaňovací období ve lhůtách pro podání přiznání, které vyplývají z § 40 odst. 3 ZSDP. V případě dlužníka-fyzické osoby je možno v tomto přiznání, které se podává za celé zdaňovací období a jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, uvést i nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění za celé zdaňovací období. V následujících zdaňovacích obdobích, ve kterých probíhá insolvenční řízení, podává osoba s dispozičním oprávněním přiznání k dani z příjmů za každé zdaňovací období, a to opět ve lhůtě stanovené v § 40 odst. 3 ZSDP. Splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění.

 

Daňová povinnost vyplývající z přiznání, které bylo učiněno ve smyslu § 38gb odst. 1 ZDP, se považuje za zálohu na daň pro příslušné zdaňovací období. Povinnost podat přiznání podle § 38gb ZDP se bude dočasně vztahovat i na fyzickou osobu-nepodnikatele (tj. na poplatníky, kteří mají příjmy podle § 6 , příp. § 8 až 10 ZDP). Je-li poplatník-fyzická osoba též účetní jednotkou, vztahují se na něj povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...