dnes je 22.6.2024

Input:

Subjekty správy daní

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.1.1
Subjekty správy daní

Subjekty správy daní

 

DŘ vychází z koncepce, že správy daní se účastní dva druhy subjektů, které však v těchto vztazích, kterým říkáme daňově-právní, nevystupují coby rovnocenné subjekty. Účastníkem, resp. subjektem práva, o jehož právech, právem chráněných zájmech a povinnostech je v tomto řízení rozhodováno, je daňový subjekt ( § 20 DŘ). Na druhé straně tohoto vztahu pak vystupuje správce daně ( § 10 DŘ), jenž se tohoto procesu účastní prostřednictvím úředních osob a je ve vztahu k daňovému subjektu v nadřazeném postavení - svědčí mu postavení orgánu veřejné moci. Správy daní se kromě těchto subjektů účastní též třetí osoby, jejichž práva a povinnosti jsou správou dotčeny, a dále pak osoby, kterým při správě daní vznikají práva a povinnosti.

 

Pro účely správy daní je správcem daně správní orgán (orgán územního samosprávného celku, jiný orgán a právnická nebo fyzická osoba, pokud vykonává působnost v oblasti veřejné správy) nebo jiný státní orgán v rozsahu, ve kterém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní.

 

Pravomoci správce daně

Mezi pravomoci správce daně patří dle § 11 zejména :

- vedení daňových řízení a jiných řízení podle DŘ,

- provádění vyhledávací činnosti,

- kontrola plnění povinností osob zúčastněných na správě daní,

- oprávnění vyzývat ke splnění povinností,

- zabezpečovat placení daní,

- oprávnění zřizovat a vést pro účely správy daní registry a evidence daňových subjektů a jejich povinností.

 

Jak vyplývá již z dříve uvedeného, správce daně svou pravomoc vykonává prostřednictvím úředních osob, kterými jsou zaměstnanci, kteří se bezprostředně podílejí na výkonu pravomoci správce daně. Za úřední osobu však lze považovat i osoby oprávněné k výkonu pravomoci správce daně zákonem nebo na základě zákona. DŘ ukládá úřední osobě, aby se prokazovala služebním průkazem. O tom, kdo je v dané věci úřední osobou, se provádí úřední záznam a správce daně o tom osobu zúčastněnou na správě daní na požádání vždy informuje. Takováto úřední osoba musí na požádání osoby zúčastněné na správě daní sdělit své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správce daně je zařazena. To má poté význam zejména z hlediska možnosti osoby zúčastněné na řízení namítat případnou podjatost úřední osoby, popř. brojit proti nevhodnému postupu této osoby stížností. Úřední osoba bude z řízení nebo jiného postupu při správě daní vyloučena pro podjatost zejména tehdy, jestliže je předmětem řízení nebo jiného postupu právo nebo povinnost její nebo osoby jí blízké, pokud se v téže věci na řízení nebo jiném postupu podílela na jiném stupni, nebo její poměr k osobě zúčastněné na správě daní nebo k předmětu daně vzbuzuje jiné pochybnosti o její nepodjatosti. Právo uplatnit námitku podjatosti vůči této osobě svědčí osobě zúčastněné na správě daní, jakmile se o ní dozví. Stejně tak platí ve vztahu k

Nahrávám...
Nahrávám...