dnes je 17.6.2024

Input:

Účetní závěrky v insolvenčním řízení řešeném konkursem

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.3.2
Účetní závěrky v insolvenčním řízení řešeném konkursem

Účetní závěrky v insolvenčním řízení řešeném konkursem

 

V případě dlužníka, který je účetní jednotkou a má povinnost vést účetnictví, pokud skončí účetní období v období od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku, sestavuje řádnou účetní závěrku dlužník. Má-li být tato závěrka povinně ověřena auditorem, není pro tento audit stanovena žádná výjimka.

 

Účetnictví dlužníka je velmi cenným zdrojem informací o majetkové podstatě. Proto § 112 IZ umožňuje v případě nařízení předběžného opatření před rozhodnutím o úpadku, aby předběžný správce provedl opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví. Kdyby neměl dlužníkovo účetnictví k dispozici, byl by to pro něj úkol určitě téměř neřešitelný. K tomuto vyhlášení se ale žádná účetní závěrka neprovádí a předběžný správce musí vycházet ze závěrky za poslední uzavřené účetní období a z aktuálního stavu dlužníkova účetnictví.

 

První mimořádná závěrka bude sestavována ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku. Pro její dokončení není stanovena lhůta. Protože se k témuž datu podává daňové tvrzení k dani z příjmů, jehož je účetní závěrka přílohou, lze tuto lhůtu dovodit ze lhůty pro podání tohoto přiznání ( § 224 DŘ ) jako třicetidenní ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku. Dle podrobného popisu v částech 11/2.10.4 a 11/2.14 má v této závěrce, pokud v rozhodnutí o úpadku nebude zároveň rozhodnuto o řešení úpadku konkursem, insolvenční správce roli dohlížecí.

Pro insolvenčního správce bude účetní závěrka nenahraditelným zdrojem informací též k přezkoumání přihlášek věřitelů.

 

Bude-li úpadek dlužníka následně řešen konkursem, pak dle § 277 IZ sestaví insolvenční správce ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu, mezitímní účetní závěrku.

Bude-li rozhodnutí o úpadku spojeno s prohlášením konkursu, pak insolvenční správce sestaví dle § 17 odst. 5 ZoÚ pouze mimořádnou účetní závěrku.

 

Prohlášením konkursu na majetek dlužníka se insolvenční správce stává osobou s dispozičním oprávněním a přechází na něj dle § 246 IZ nakládání s majetkovou podstatou. Nakládáním s majetkovou podstatou se dle tohoto ustanovení i dle § 228 IZ rozumí též vedení účetnictví, plnění evidenčních povinností a plnění povinností podle předpisů o daních, poplatcích a clech, jakož i podle předpisů o sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění. Proto další řádné účetní závěrky v průběhu konkursu bude sestavovat též insolvenční správce.

 

Další mimořádnou závěrkou v průběhu konkursu je závěrka ke dni předložení konečné zprávy. Ustanovení § 302 IZ tentokrát neurčuje, zda se jedná o závěrku mimořádnou nebo mezitímní, nenařizuje ani uzavření účetních knih. Ani v § 17 ZoÚ není stanovena k tomuto datu povinnost uzavřít účetní knihy. Skutečnost, že k

Nahrávám...
Nahrávám...