dnes je 21.6.2024

Input:

Účinky podání návrhu na povolení reorganizace

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.3
Účinky podání návrhu na povolení reorganizace

Účinky podání návrhu na povolení reorganizace

 

Je-li podán návrh na povolení reorganizace před rozhodnutím o úpadku, je dlužník či jiná osoba oprávněná nakládat s majetkovou podstatou (např. předběžný správce) povinna zdržet se právních úkonů, jimiž by mohla být zmařena nebo ohrožena navrhovaná reorganizace ( § 324 odst. 1 IZ). Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (podrobněji viz část 4/3) trvají, a to až do schválení reorganizačního plánu. Pokud jde o uvedené účinky, IZ připouští u řešení úpadku reorganizací jisté výjimky, když umožňuje soudu, aby

a) i bez návrhu změnil vydané předběžné opatření,

b) předběžným opatřením udělil souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku (viz § 82 odst. 3 písm. c) IZ a vyklad zdola pod heslem „Zvláštní předběžné opatření“); tato úprava platí až od 20.7.2009, kdy vstoupila v účinnost novela IZ provedená zákonem č. 217/2009 Sb.

 

Změna předběžného opatření ad a) shora by nejspíše mohla spočívat ve zrušení usnesení o ustanovení předběžného správce, nebo ve zrušení předběžného opatření, kterým soud omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111 IZ (podrobněji viz části 6/2.3 a 4/3.1.2), případně ve zrušení rozhodnutí, které ukládá, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Rovněž může být v souladu s účelem reorganizace zrušeno předběžné opatření, kterým bylo nařízeno, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci (k tomu viz i část 3/3.6.1).

 

Zvláštní předběžné opatření

S účinností od 20.7.2009 § 82 odst. 3 písm. c) umožňuje, aby insolvenční soud předběžným opatřením udělil souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele, a to na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní zájem. K vydání tohoto speciálního předběžného opatření soud může přistoupit, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, a z důvodů hodných zvláštního zřetele. Rozšíření pravomoci soudu o vydání tohoto speciálního předběžného opatření souvisí se zákazem započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace podle § 324 odst. 3 IZ a je pojistkou proti nepřiměřené tvrdosti zákona co do omezení započtení. Podrobněji viz část 4/3.1.2.

 

Předběžné

Nahrávám...
Nahrávám...