dnes je 20.5.2024

Input:

Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.4.2.5
Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení

JUDr. Jolana Maršíková

Právní úprava obsažená v § 184 až 187 řeší situace, kdy z vymezených procesních nebo hmotněprávních důvodů přestává být přihlášený věřitel účastníkem insolvenčního řízení. Na odlišné důvody vedoucí k ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení reaguje insolvenční soud různými druhy rozhodnutí.

Zpětvzetí přihlášky pohledávky

Podle § 184 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1. 1. 2014, viz novela IZ provedená zákonem č. 294/2013 Sb.) věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na přihlášeného věřitele, může vzít přihlášku pohledávky kdykoli (a z jakéhokoli důvodu) zpět.

Insolvenční soud toto zpětvzetí vezme svým rozhodnutím na vědomí.

Jestliže však – jak je upraveno (s účinností od 1. 1. 2014) v novém ustanovení § 184 odst. 2 a 3 IZ, věřitel vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá ze zajišťujících osob uvedených v § 183 odst. 1 IZ (viz část 5.1.4), je povinen tuto skutečnost uvést ve zpětvzetí. Insolvenční soud pak vyrozumí o zpětvzetí osobu, která zajištěnému věřiteli za dlužníka plnila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele. Jestliže tato osoba návrh na vstup do řízení nepodá (nehodlá se účastnit insolvenčního řízení), rozhodne insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky. Podá-li ve stanovené lhůtě tato osoba návrh na vstup do řízení, vyhoví insolvenční soud takovému návrhu a ke zpětvzetí přihlášky pohledávky se nepřihlíží. Věřitel, který poruší svoji povinnost uvést ve zpětvzetí pohledávky skutečnost, že byla uhrazena osobou uvedenou v § 183 IZ, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu jí tím vzniklou.

Rozhodnutí, jímž insolvenční soud vzal zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí, podle § 183 odst. 1 IZdoručí vyhláškou (jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku – § 71 odst. 1 a 2 IZ ve znění účinném od 1. 1. 2014) a zvlášť je doručí věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci. Právo odvolání má pouze věřitel, o jehož účast v řízení se jedná nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení namísto věřitele dle § 183 odst. 2 IZ.

Pro částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky platí shora uvedené obdobně (§ 187 IZ).

K tématu srovnej výklad v části 5.2.1 o dodatečných změnách výše přihlášené pohledávky.

Odmítnutí přihlášky

V případě, že nastala skutečnost, se kterou IZ spojuje následek, že se k přihlášené pohledávce (přihlášce pohledávky) nepřihlíží, tj. pokud přihláška pohledávky

  1. byla podána opožděně (§ 173 odst. 1 IZ),
  2. nebyla ani přes výzvu insolvenčního správce opravena nebo doplněna (§ 188 odst. 2 IZ),
  3. v případě popření nevykonatelné pohledávky nebyla včas podána žaloba na její určení (198 odst. 1 IZ),
  4. po přezkoumání postupem podle IZ byla přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky (§ 178 odst. 1 IZ) viz níže uvedené usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010-P14, ze dne 15. 10. 2010,

insolvenční soud podle § 185 IZvydá rozhodnutí, kterým přihlášku pohledávky odmítne. Ve výrokové části rozhodnutí bude povinně uvedeno i poučení o tom, že právní moci tohoto rozhodnutí se účast věřitele v insolvenčním řízení končí – viz níže uvedené usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NS CR 18/2009 - P5 ze dne 16. 12. 2009.

Pokud jde o doručování tohoto rozhodnutí a o právo podat opravný prostředek, platí u nich totéž, co v případě rozhodnutí vydaného z důvodu zpětvzetí přihlášky.

Zatímco soudní poplatek za odvolání proti usnesení o odmítnutí přihlášky se nevybírá, neboť jde o usnesení procesní povahy (viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 1227/2011, KSUL 45 INS 8703/2011 ze dne 3. 11. 2011, dovolací řízení je již zpoplatněno.

K tomu viz usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 53/2011 ze dne 3. 10. 2011 uveřejněné pod č. 53/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou:
U dovolání podaného v době od 2. 9. 2011 se poplatek za dovolání vybere i tehdy, směřuje-li dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu jen procesní povahy.
Poplatek za dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky pohledávky, činí 2000 Kč (položka 23 odst. 2 Sazebníku poplatků).

Výše uvedené podle § 187 IZplatí i pro část přihlášené pohledávky.

Postup podle § 185 IZ není na místě, pokud ve sporu o pravost popřené pohledávky bude pravomocně rozhodnuto o tom, že popřená pohledávka neexistuje.K tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 96 INS 2351/2008, 3 VSPH 934/2010-P15 ze dne 4. 4. 2011 (citace z odůvodnění):

"Spory o pravost, výši a pořadí pohledávky anebo o právo na uspokojení pohledávky ze zajištění jsou incidenčními spory. O žalobě rozhodne v meritu insolvenční soud rozsudkem, popřípadě usnesením schválí smír.... Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek jsou podle § 201 odst. 4 IZ účinná vůči všem procesním

Nahrávám...
Nahrávám...