dnes je 23.4.2024

Input:

Uspokojování pohledávek rozvrhem

12.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.8.2
Uspokojování pohledávek rozvrhem

Uspokojování pohledávek rozvrhem

 

Pohledávky uspokojované v rozvrhu

Jak výše uvedeno, pohledávky, které mají právo být uspokojeny kdykoli v průběhu konkursu, musejí být dle § 305 odst. 1 IZ uspokojeny před rozvrhem. Z výtěžku pozůstávajícího po uspokojení těchto pohledávek (a po odečtení předpokládaných výloh spojených s ukončením řízení dle § 305 odst. 3 IZ -viz část 7/8.1) jsou tak v rozvrhu uspokojovány jen:

a) pohledávky, které je nutno do insolvenčního řízení přihlásit ( § 173 IZ) a které byly zjištěny, včetně pohledávek zajištěných věřitelů (či jejich částí) neuspokojených vydáním výtěžku dle § 298 a § 299 odst. 1 IZ a včetně podmíněných pohledávek, jejichž podmínka vzniku již nastala a lze je tedy uspokojit,

b) pohledávky, které se podle insolvenčního zákona považují bez dalšího za přihlášené, a tedy se nepřihlašují (viz např. pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkursu vypořádáním společného jmění manželů dle § 275 IZ).

 

Uspokojení v rozvrhu se samozřejmě může týkat jen těch výše uvedených pohledávek, ohledně nichž soud nevydal pravomocné rozhodnutí, v jejichž důsledku již řádně uplatněná (a zjištěná) není předmětem insolvenčního řízení, tj. ohledně nichž nerozhodl, že bere na vědomí jejich zpětvzetí dle § 184 IZ, nebo o ukončení účasti věřitele dle § 186 IZ pro uspokojení pohledávky či pro jiný důvod jejího zániku (viz část 5/2.5).

 

V rozvrhu se neuspokojují pohledávky uvedené v § 172 IZ (podřízené a zůstatkové), neboť ty se uspokojují až po všech ostatních pohledávkách (tj. jen pokud na ně po rozvrhu zbude nějaký výtěžek).

 

Před předložením rozvrhového návrhu by měl insolvenční správce postupem dle § 227 IZ vyjmout z majetkové podstaty pozůstávající nezpeněžitelný majetek (nedobytné pohledávky) - viz § 302 odst. 1 písm. b) IZ.

 

Předložení návrhu rozvrhového usnesení

Po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž - v souladu s níže popsanými rozvrhovými pravidly - uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek ( § 197 a § 201 odst. 3 IZ) - § 306 odst. 1 IZ.

 

Uspokojování podmíněných a sporných pohledávek

Insolvenční správce (ve smyslu § 306 odst. 4 IZ) předloží návrh rozvrhového usnesení i v případě, že některá z pohledávek z upraveného seznamu přihlášených pohledávek nelze dosud uhradit, neboť:

a) je dosud sporná (protože nebyl skončen incidenční spor vedený ohledně této pohledávky, popř. jde o spornou pohledávku za majetkovou podstatou či spornou pohledávku jí postavenou na roveň, jíž se týkalo odvolání proti konečné zprávě),

b) jde o podmíněnou pohledávku, u níž podmínka jejího vzniku dosud nenastala (k tomu viz výklad k § 251 IZ /3.4).

Takovéto pohledávky nemohou být zatím uspokojeny, podmínky pro jejich uspokojení však mohou v budoucnu nastat (pro zařazení podmíněné pohledávky do rozvrhu je rozhodný vždy stav ke dni vydání rozvrhového usnesení - § 306 odst. 4 IZ). Proto § 307 odst. 4 IZ stanoví, že částky připadající na tyto pohledávky se skládají do úschovy u soudu s tím, že jakmile odpadnou překážky k jejich výplatě (nastane podmínka, na niž je vznik podmíněné pohledávky vázán, nebo dojde ke zjištění sporné pohledávky na základě výsledku incidenčního sporu), vydá o nich insolvenční soud další rozvrhové usnesení, a to k návrhu insolvenčního správce, neboť i při vydání tohoto dalšího rozvrhového usnesení se postupuje dle ustanovení o rozvrhu. Pokud se následně ukáže, že ohledně některé z deponovaných částek připadajících na shora uvedené pohledávky nejsou splněny předpoklady pro její zařazení do rozvrhu, insolvenční soud ji po zjištění této skutečnosti vyloučí z rozvrhu rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné. Poté insolvenční soud rozvrhne uvolněnou částku z depozita dalším rozvrhovým usnesením. (Jak již dříve řečeno, obdobně se postupuje i ohledně částek vyčleněných dle § 305 odst. 3 IZ na výlohy spojené s ukončením řízení, pokud nebyly použity).

 

Poměrné uspokojení

Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla

Nahrávám...
Nahrávám...