dnes je 22.4.2024

Input:

Vyloučení a vynětí věci ze soupisu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.1.4
Vyloučení a vynětí věci ze soupisu

Vyloučení a vynětí věci ze soupisu

 

Majetek může být z majetkové podstaty

a) vyloučen na základě pravomocného rozsudku ve věci vylučovací žaloby podané podle § 225 IZ (blíže viz část 5/4.5),

b) vyňat

- insolvenčním správcem po předchozím souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu v případech, kdy tento majetek nemůže sloužit k uspokojení věřitelů pro jeho neprodejnost či pro nedobytnost pohledávky,

- insolvenčním správcem nebo insolvenčním soudem k návrhu dlužníka postupem podle § 226 IZ.

- insolvenčním správcem po předchozím souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu v případech, kdy ke zpeněžení majetku, který je předmětem zajištění podle trestního řádu, nebyl udělen souhlas příslušného orgánu činného v trestním řízení (podrobněji viz část 5/1.4.1).

 

c) vyloučen na základě pokynu insolvenčního soudu vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti; podle judikatury (např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPH 41 INS 114800/2010, 2 VSPH 1451/201 ze dne 16. 1. 2012) lze takový pokyn vydat, pokud jednoduché posouzení umožňuje přijmout spolehlivý závěr, že sepsaná věc, právo nebo jiná majetková hodnota nepatří do majetkové podstaty, a to i za situace, že bylo zahájeno řízení o vylučovací žalobě.

 

 

I když to IZ výslovně nezmiňuje, je insolvenční správce oprávněn majetek z majetkové podstaty vyřadit poté, co zjistí, že byl sepsán omylem nebo zjevně nedůvodně. Nepotřebuje k tomu ani souhlas věřitelského orgánu, ani souhlas insolvenčního soudu.

 

Vynětí z podstaty

Vynětí z majetkové podstaty se může domáhat dlužník jen ohledně majetku,

- který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí ( § 207 IZ) a

- majetku, se kterým lze podle zvláštního předpisu nakládat pouze způsobem, k němuž byl určen, jako např. účelové dotaze či návratné výpomoci ze státního rozpočtu ( § 208 IZ).

 

Mechanismus vynětí z majetkové podstaty k návrhu dlužníka je v § 226 IZ upraven takto:

- Dlužník uplatní vynětí majetku z podstaty u insolvenčního správce bez zbytečného odkladu poté, co se o zahrnutí věci do soupisu dozví, a to písemným návrhem s náležitostmi předepsanými pro něj v § 226 odst. 2

Nahrávám...
Nahrávám...