dnes je 21.5.2024

Input:

Vyloučení účinku úpadku

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.9.1.2.2
Vyloučení účinku úpadku

Vyloučení účinku úpadku

Insolvenčním řízením zůstávají (dle § 369 IZ) nedotčena:

a) věcná práva třetích osob k majetku dlužníka, který se k okamžiku rozhodnutí o úpadku nachází na území Evropského hospodářského prostoru avšak mimo území ČR (zákon dále obsahuje demonstrativní výčet těchto věcných práv); pokud se majetek nachází k rozhodnému dni na území ČR, řídí se dopady insolvenčního řízení na věcná práva třetích osob k němu obecnými ustanoveními insolvenčního zákona. Věcným právem se rozumí to, co za věcné právo považuje právní řád státu, jímž se toto právo řídí, protože tak bylo dohodnuto účastníky smlouvy, jíž bylo věcné právo zřízeno, nebo protože na tento právní řád odkazují pravidla mezinárodního práva soukromého obsažená v Nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (tzv. Nařízení Řím I.), resp. v případě smluv uzavřených do 17. 12. 2009 v Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (tzv. Římská úmluva; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 64/2006 Sb.m.s.); pokud by Nařízení Řím I resp. Římská úmluva pravidlo pro tento případ neobsahovaly, nastoupil by teprve ZMPS). Za věcné právo se rovněž považuje právo zapsané ve veřejném seznamu, který podle zvláštního právního předpisu osvědčuje existenci tohoto práva, a účinné vůči třetím osobám. Směrnice ES však hovoří o zápisu, který umožňuje získání tohoto práva (české právo tento institut nezná, může však být relevantní v případě, že se věcné právo řídí zahraničním právním řádem), v mezích možností je nutno

Nahrávám...
Nahrávám...