dnes je 27.5.2024

Input:

Vymezení pojmu nakládání s majetkovou podstatou a její správa

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.1
Vymezení pojmu nakládání s majetkovou podstatou a její správa

 

Vymezení pojmu nakládání s majetkovou podstatou a její správa

 

Oprávnění vlastníka

Podle § 123 ObčZ realizuje vlastník své vlastnické právo prostřednictvím dílčích oprávnění. Jedná se o

a) oprávnění věc držet (ius possidendi)

b) oprávnění věc užívat (ius utendi),

c) oprávnění věc požívat (ius fruendi) a

d) oprávnění s věcí nakládat (ius disponendi).

 

Oprávnění věc držet je základním předpokladem k realizaci ostatních shora uvedených oprávnění.

Oprávnění věc užívat spočívá ve využívání užitných vlastností věci za účelem uspokojování zájmů nebo potřeb vlastníka věci. Není vyloučeno, aby vlastník přenechal toto oprávnění za úplatu nebo i bezplatně, na základě smluvním či bezesmluvním třetí osobě.

Oprávnění věc požívat spočívá v oprávnění brát z věci plody nebo její užitky. Může jít jak o plody přirozené (ovoce ze stromu, mláďata zvířat), tak o užitky civilní (typicky úroky z vkladu).

Oprávnění s věcí nakládat realizuje vlastník prostřednictvím právních úkonů a toto oprávnění umožňuje vlastníkovi věc pronajmout, zřídit k ní věcné břemeno, zatížit ji zástavním právem, darovat, směnit za jinou věc či ji prodat.

 

Nakládání s majetkovou podstatou

Pokud se insolvenční zákon se zmiňuje o nakládání s majetkovou podstatou, pak jednotlivé způsoby nakládání s majetkovou podstatou jsou pro účely insolvenčního řízení demonstrativním způsobem vymezeny v § 228 IZ tak, že se jedná zejména o :

a) právní úkony, které se týkají majetku náležejícího do majetkové podstaty,

b) výkon práv a povinností akcionáře ohledně akcií zahrnutých do majetkové podstaty, včetně práva hlasovat na valné hromadě akciové společnosti,

c) výkon práv a povinností společníka jiné obchodní společnosti spojených s obchodním podílem dlužníka zahrnutým do majetkové podstaty, včetně práva hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti,

d) výkon členských práv a povinností člena družstva,

e) rozhodování o výrobních, provozních a obchodních záležitostech podniku v majetkové podstatě, včetně úvěrového financování a jiných úkonů potřebných k zajištění financování podniku,

f) výkon práv a povinností zaměstnavatele ohledně zaměstnanců dlužníka,

g) výkon průmyslových práv,

h) rozhodování o obchodním tajemství a jiné povinnosti mlčenlivosti,

i) plnění povinností podle předpisů o daních, poplatcích a clech, jakož i podle předpisů o sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění,

j) vedení účetnictví,

k) plnění evidenčních povinností,

l) výkon dalších práv a povinností, jestliže se týkají majetkové podstaty.

 

Správa majetkové podstaty

Správou majetkové

Nahrávám...
Nahrávám...