dnes je 21.6.2024

Input:

Vypořádání společného jmění manželů v konkursu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3.9.1
Vypořádání společného jmění manželů v konkursu

Vypořádání společného jmění manželů v konkursu

 

Předmět vypořádání SJM

Rozsah společného jmění manželů stanoví § 143 ObčZ. Z něj plyne, že předmětem vypořádání společného jmění manželů v konkursu prohlášeném v insolvenčním řízení na majetek jednoho z manželů je

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství (s výjimkami uvedenými v § 143 odst. 1 písm. a) ObčZ)

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství (s výjimkami uvedenými v § 143 odst. 1 písm. b) ObčZ;

k problematice závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů a jež převzal jeden z maželů bez souhlasu druhého, viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 29 0do 492/2004, z nějž plyne, že pro určení, zda jde o takovéto závazky, není podstaná výše jejich nesplaceného zůstatku, nýbrž to, o jak vysoké závazky šlo v době kdy vznikly, tj. kdy jimi pozdější úpadce-dlužník společné jmění manželů zatížil.

 

Při vymezení rozsahu společného jmění manželů, jež nutno v konkursu vypořádat, je třeba vyjít z účinků prohlášení konkursu popsaných v předchozí části 7/3.9 (zejm. viz úpravu § 269 IZ o neplatnosti předchozích smluv mezi manžely) i z tam zmíněných účinků, jež se pojí již se zahájením insolvenčního řízení.

 

Dokud nedojde k vypořádání společného jmění manželů, do majetkové podstaty náleží všechen majetek náležející do dlužníkova společného jmění manželů, který dlužník vlastnil v době uvedené v _§ 205 odst. 1 a 2 IZ a který od této doby do vypořádání nabyl (viz § 205 odst. 3 IZ a část 7/3.9). Po vypořádání společného jmění manželů v konkursu insolvenční správce vyjme ze soupisu majetkové podstaty majetek, který podle tohoto vypořádání připadl do výlučného vlastnictví dlužníkova manžela. K problematice nakládání s majetkem náležejícím do společného jmění manželů, jež v insolvenčním řízení dosud nebylo vypořádáno, viz závěr předchozí části 7/3.9).

 

K vypořádání legitimován insolvenční správce

Jestliže je třeba vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela v konkursu provést (k tomu viz výklad v předchozí část 7/3.9) je k němu dle § 270 IZ po prohlášení konkursu oprávněn namísto dlužníka insolvenční správce. Dohody o vypořádání společného jmění manželů uzavřené dlužníkem po prohlášení konkursu jsou proto absolutně neplatné.

 

Způsoby vypořádání SJM v konkursu

Vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela (popř. bývalého manžela) provede (vyjma případu uvedeného v § 274 IZ, kdy se vypořádání neprovádí - viz předchozí část 7/3.9) insolvenční správce buď

a) v soudním řízení o vypořádání společného jmění manželů, anebo

b) dohodou o vypořádání společného jmění manželů, kterou uzavře s manželem dlužníka.

Vypořádání SJM v soudním řízení

Vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela v soudním řízení provede insolvenční správce buď

- v řízení, které již v této věci před prohlášením konkursu probíhalo (u příslušného okresního či obvodního soudu) - dle § 266 odst. 1 písm. e) IZ se toto řízení prohlášením konkursu nepřerušuje (viz část 7/3.8.2) a insolvenční správce se v něm stává prohlášením konkursu jeho účastníkem namísto dlužníka (jde o zákonnou výjimku z § 266 odst. 2 IZ, podle nějž v nepřerušených řízeních zůstává jejich účastníkem nadále dlužník); trvají-li účinky rozhodnutí o úpadku, nelze toto řízení skončit soudním smírem ( § 273 odst. 1 IZ),

anebo

- v řízení o vypořádání společného jmění manželů zahájeném po prohlášení konkursu k návrhu insolvenčního správce, které je vedeno dle § 159 odst. 1 písm. c) IZ jako incidenční spor u insolvenčního soudu ( § 270 odst. 1 IZ), pro nějž platí zásada koncentrace řízení dle § 118b odst. 1 OSŘ; dlužník se může tohoto řízení účastnit jako vedlejší účastník na straně insolvenčního správce ( § 16 odst. 3 IZ); ani tento incidenční spor nelze ve smyslu § 273 odst. 1 IZ skončit soudním smírem ( § 162 odst. 2 IZ se nepoužije).

 

Jak plyne z připojeného judikátu, zákon nevylučuje, aby manžel dlužníka sám podal žalobu na vypořádání SJM, a to pokud se domnívá, že tak měl učinit insolvenční správce, tj. pokud nesdílí jeho názor, že ve smyslu § 274 IZ zde není vypořádání SJM zapotřebí. Tento svůj názor nemůže úspěšně prosazovat cestou žaloby na vyloučení majetku ze SJM (jeho části) z majetkové podstaty

 

Judikát

Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 57 ICm 419/2010, 103 VSPH 39/2011-58 (KSLB 57 INS 5513/2010) ze dne 22.6.2011 (citace z odůvodnění):

„Prohlášením konkursu na majetek dlužníka zaniklo podle § 268 odst. 1 IZ SJM dlužníka a žalobkyně; zaniklé SJM je třeba ve smyslu druhého odstavce tohoto ustanovení vypořádat. Oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo navrhnout jeho vypořádání u soudu přešlo podle § 270 odst. 1 IZ na insolvenčního správce. Nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se podle § 274 IZ celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty.

Z ustanovení § 205 odst. 3 IZ plyne, že majetek, který je ve společném jmění dlužníka a jeho manžela, patří do majetkové podstaty celý a i dlužníkův manžel musí respektovat právní režim majetkové podstaty. K ochraně práv manžela dlužníka, jehož výlučný majetek byl podroben právnímu režimu majetkové podstaty, slouží obecně vzato vylučovací žaloba. Ta však není právním institutem, jehož prostřednictvím by dlužníkův manžel mohl prosazovat odlišnou představu o tom, zda byly splněny podmínky pro postup podle § 274 IZ a zda byl insolvenční správce povinen u soudu podat návrh na vypořádání zniklého SJM. Jestliže manžel dlužníka má zato, že insolvenční správce vyhodnotil nesprávně rozsah závazků dlužníka (včetně posouzení zda jde o výlučné závazky dlužníka anebo o závazky společné dlužníku a jeho manželu) v poměru k hodnotě SJM, a v důsledku toho zahrnul do majetkové podstaty celý majetek v SJM, pak je manžel dlužníka oprávněn podat sám u soudu žalobu na vypořádání zaniklého SJM.“

 

Vypořádání SJM dohodou

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů uzavřená insolvenčním správcem je účinná, jakmile ji schválí insolvenční soud ( § 271 odst. 1 IZ). Insolvenční soud ji schválí, pokud není v rozporu s právními předpisy (tj. není v rozporu s kogentní normou, např. ohledně

Nahrávám...
Nahrávám...