dnes je 20.6.2024

Input:

Vzdělávání insolvenčních správců

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.1.3
Vzdělávání insolvenčních správců

Vzdělávání insolvenčních správců

 

Odbornost insolvenčních správců

Jednou z priorit nové úpravy insolvenčního práva je rovněž důraz na odbornou způsobilost insolvenčních správců, což akcentuje § 23 ZIS, jenž stanoví obecnou povinnost insolvenčního správce soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti. Základní kvalifikační předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce jsou :

a) dosažení vysokoškolského vzdělání ( § 6 odst. 1 písm. b ) ZIS),

b) složení zkoušky nebo rozdílové zkoušky insolvenčního správce ( § 6 odst. 1 písm. c) ZIS) a

jde-li o zvláštního insolvenčního správce také

c) složení zvláštní zkoušky ( § 6 odst. 2 písm. b) ZIS)

 

Kvalifikační předpoklady u stávajících správců

Dlužno dodat, že stávající správci konkursní podstaty ( § 40 odst. 1 ZIS) nemusí splňovat podmínku :

a) dosažení vysokoškolského vzdělání po přechodnou dobu 6 let ode dne účinnosti ZIS tj. do 1. ledna 2014 ( § 41 ZIS ) a

b) složení zkoušky, rozdílové zkoušky nebo zvláštní zkoušky po dobu 2 let ode dne účinnosti ZIS tj. do 1. ledna 2010 ( § 40 odst. 2 ZIS).

 

Výkon funce správce o 1. 1. 2010 v případě nesložení zkoušky

ZIS výslovně neřeší problematiku dalšího působení insolvenčních správců v insolvenčních řízeních, v nichž byli ustanoveni do funkce v době před 1. lednem 2010 v případě, že nesložili zkoušku nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce. Domníváme se, že tato okolnost sama osobě s ohledem na § 22 odst. 2 IZ neznamená zánik jejich způsobilosti k výkonu funkce insolvenčního správce v daném insolvenčním řízení. Podmínky pro odvolání takového insolvenčního správce z funkce by zde byly dány především tehdy, pokud by v konkrétní věci vyšlo najevo, že nesplňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců. V této souvislosti lze poukázat na závěry vyjádřené v usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. KSBR 26 INS 292/2009, 2 VSOL 107/2009-B ze dne 16. 4. 2009, v němž odvolací soud dovodil, že pouhé vyškrtnutí ze seznamu insolvenčních správců, ať již jako důsledek písemné žádosti, resp. oznámení správce ve smyslu § 12 písm. e), či důsledek § 40 odst. 2 ZIS, není důvodem pro odvolání insolvenčního správce z funkce, neboť žádné zákonné ustanovení takovému insolvenčnímu správci nebrání, aby v této funkci dané řízení dokončil.

 

Zkouška insolvenčního správce

ZIS svěřuje oprávnění a povinnost organizovat zkoušky insolvenčních správců Ministerstvu spravedlnosti, které musí dle § 24 odst. 1 ZIS umožnit do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zkoušku každé fyzické osobě, která:

a) v členském státě EU získala nebo jí bylo některým členským státem EU uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu (jde zároveň o podmínku pro vydání povolení nebo zvláštního povolení dle § 6 odst. 1 písm. b) ZIS - viz část 3/3.1.1.) a

b) uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce ve výši 5 000 Kč.

 

Žádost o vykonání zkoušky

Náležitosti žádosti o vykonání zkoušky stanoví prováděcí předpis k ZIS a to konkrétně § 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců (dále též jen vyhláška), přičemž při formulaci žádosti doporučujeme použít „Vzor podání žádosti o vykonání zkoušky insolvenčního správce“ i s návodem na jeho vyplnění, obsažený /3.1.3.1 ., jenž lze vyhledat i na webových stránkách www.insolvencnizakon.cz .

 

Obsah zkoušky

V souladu s § 3 výše citované vyhlášky uchazeč vykoná nejprve :

a) neveřejnou písemnou část zkoušky, při níž se formou testu prověří jeho praktické i teoretické znalosti z oblasti insolvenčního práva (např. IZ, ZIS a prováděcích předpisů k IZ a ZIS) a poté

b) veřejnou ústní část zkoušky, při níž se zjišťují jeho znalosti z oblasti :

- občanského (např. ObčZ), obchodního (např. ObchZ) a pracovního práva (např. ZP),

- občanského práva procesního (např. OSŘ),

- insolvenčního práva (tato oblast je také předmětem ústní zkoušky),

- správního práva (např. zák.č. 128/2000 Sb., o obcích nebo zák.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon) včetně správního řízení (např. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád),

- finančního práva (např. zák.č. 6/1993 Sb., o České národní bance nebo zák.č. 21/1992 Sb., o bankách anebo zák.č. 219/1995 Sb., devizový zákon) včetně daňového řízení (např. zák. č. 337/1992, o správě daní a poplatků),

- řízení podniku a

- účetnictví (např. zák. č. 563/1991 Sb.,o účetnictví).

 

Dlužno dodat, že zvláštní zkouška insolvenčního správce (viz text níže) sestává pouze z ústní části.

 

Termín konání zkoušky

Zkoušky organizuje ministerstvo ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži podle předem určeného harmonogramu, přičemž podrobnosti o termínech zkoušek insolvenčních správců a související informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.insolvencnizakon.cz , v sekci Insolvenční správci a další odborná veřejnost. Ministerstvo je podle § 6 vyhlášky povinno zaslat uchazeči nejpozději čtyři týdny předem (přede dnem konání písemné části zkoušky) pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání :

a) písemné části zkoušky,

b) ústní části zkoušky, která se koná nejpozději do pěti týdnů ode dne konání písemné části zkoušky ( § 10 odst. 2 vyhlášky),

 

Jiný termín konání zkoušky

Uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky, je podle § 11 odst. 2 vyhlášky oprávněn vykonat ústní část zkoušky v jiném termínu stanoveném ministerstvem, jestliže :

a) se nemůže (nemohl) z vážných důvodů dostavit ve stanoveném zkušebním termínu k ústní části zkoušky a

b) svoji neúčast do 5 kalendářních dnů ode dne termínu ústní části zkoušky ministerstvu písemně omluví.

 

Oprávnění vykonat zkoušku v jiném termínu má podle § 11 odst. 1 vyhlášky také uchazeč, který:

a) se nemůže (nemohl) z vážných důvodů dostavit k písemné části zkoušky ve stanoveném zkušebním termínu a

b) svoji neúčast do 5 kalendářních dnů ode dne termínu ústní části zkoušky ministerstvu písemně omluví.

 

 

Náhradní termín konání zkoušky

Uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky a který :

a) se nemůže (nemohl) z vážných důvodů dostavit k ústní části zkoušky ani ve stanoveném jiném termínu a

b) svoji neúčast do 10 kalendářních dnů ode dne termínu ústní části zkoušky ministerstvu písemně omluví,

je podle § 11 odst. 3 vyhlášky oprávněn vykonat zkoušku v náhradním (některém dalším) termínu stanoveném ministerstvem.

 

Uchazeč, který svoji neúčast v původně stanoveném nebo jiném (náhradním) termínu zkoušky řádně a včas neomluví, se hodnotí stupněm neuspěl.

 

Zkušební komise pro řádné a pro rozdílové zkoušky

Zkušební komise pro řádné a pro rozdílové zkoušky podle § 7 odst. 1 vyhlášky pět členů, kteří musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oboru ekonomie nebo v oboru práva. Členy zkušební komise jmenuje ministr spravedlnosti z řad zaměstnanců ministerstva a dalších osob. Zkušební komise rozhoduje podle § 7 odst. 2 a 3 vyhlášky nadpoloviční většinou hlasů svých členů, přičemž je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně tři její členové. Rozhodnutí o výsledku zkoušky je tedy přijato, pokud pro něj hlasovali minimálně tři z pěti přítomných členů zkušební komise.

 

Zkušební komise pro zvláštní zkoušky

Zkušební komise pro zvláštní zkoušky podle § 7a vyhlášky sedm stálých členů, kteří musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oboru ekonomie nebo v oboru práva. Členy zkušební komise jmenuje ministr spravedlnosti, dva z členů jmenuje po dohodě s guvernérem České národní banky. Zkušební komise rozhoduje podle § 7a odst. 2 a 3 vyhlášky nadpoloviční většinou hlasů svých členů, přičemž je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně pět jejích členů.

 

Průběh zkoušky

Průběh zkoušky řídí předseda zkušební komise, kterého do této funkce jmenuje ministr spravedlnosti. Písemná část zkoušky trvá nejdéle 4 hodiny, přičemž v jejím průběhu je dovoleno použít jako pomůcky sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí a kalkulátor. Ústní část zkoušky trvá nejdéle 2 hodiny.

 

Vyloučení a odstoupení ze zkoušky

Uchazeč může být ze zkoušky vyloučen, pokud :

a) nepracuje samostatně nebo

b) jinak ruší průběh zkoušky.

Je-li uchazeč vyloučen nebo pokud v průběhu (písemné nebo ústní části) zkoušky od zkoušky odstoupí, hodnotí se stupněm neuspěl.

 

Výsledek zkoušky

Výsledek zkoušky (její ústní nebo písemné části) se podle § 12 vyhlášky

Nahrávám...
Nahrávám...