dnes je 19.5.2024

Input:

Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.1.1
Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

 

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce

Právo vykonávat činnost „běžného“ insolvenčního správce (evidovaného v obecné části seznamu insolvenčních správců - viz části 2.2.2 a 3.3.1) vzniká podle § 3 odst. 1 písm. a) ZIS dnem nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o povolení vykonávat činnost insolvenčního správce.

 

Zvláštní povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce „zvláštního“ dlužníka, který je podle § 2 písm. k) IZ finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, u něhož je podle § 316 odst. 4 IZ bez dalšího přípustná reorganizace, vzniká podle § 3 odst. 2 ZIS dnem nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o zvláštním povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Takový insolvenční správce je evidován v obecné i ve zvláštní části seznamu insolvenčních správců - viz části 2.2.2 a 3.3.1.

 

Povolení a zvláštní povolení u hostujícího insolvenčního správce

Analogicky platí, že právo vykonávat činnost hostujícího insolvenčního správce vzniká podle § 3 odst. 1 písm. b) a odst. 2 ZIS dnem nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o povolení nebo zvláštním povolení hostujícího insolvenčního správce (viz část 3.3.1.4).

 

Povolení a zvláštní povolení u stávajících správců

Podle přechodných ustanovení § 40 odst. 1, 2 ZIS stávající správci konkursních podstat (tj. fyzické osoby nebo veřejné obchodní společnosti, které byly k 1. lednu 2008 zapsány v seznamech správců konkursních podstat podle prováděcí vyhlášky k zákonu o konkursu a vyrovnání č. 476/1991 Sb.), se pokládají po dobu dvou let za osoby oprávněné vykonávat činnost insolvenčního správce s povolením dle § 3 odst. 1 písm. a) ZIS nebo insolvenčního správce se zvláštním povolením dle § 3 odst. 2 ZIS. Zákon zde počítá s přechodným obdobím, ve kterém bude v rámci přechodu na nový systém organizace činnosti insolvenčních správců založena rovná a automatická možnost všech doposud působících zapsaných správců nadále vykonávat činnost insolvenčních správců. Po uplynutí lhůty dvou let toto oprávnění (povolení) zanikne, ledaže stávajícímu „přechodně zapsanému“ insolvenčnímu správci bude v této lhůtě (tj. k 1. lednu 2010) na základě jeho návrhu vydáno níže popsaným postupem řádné povolení nebo zvláštní povolení. Takový návrh je podle § 40 odst. 3 ZIS osvobozen od placení správního poplatku.

 

Jelikož podle § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) ZIS podmínkou pro vydání povolení nebo zvláštního povolení je složení zkoušky, rozdílové zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce (viz část 3.3.1.3), bude na Ministerstvu spravedlnosti, aby v přechodném dvouletém období umožnilo vykonat zkoušky všem oprávněným uchazečům z řad stávajících správců konkursních podstat, přičemž v současné době je takových správců evidováno cca 5000.

 

Změna údajů v povolení a informační povinnost insolvenčního správce

Ministerstvo je zmocněno také k provádění změn údajů v povolení nebo zvláštním povolení, přičemž této jeho kompetenci odpovídá povinnost insolvenčního správce bez zbytečného odkladu:

a) oznámit ministerstvu změnu některého z údajů obsažených v povolení nebo ve zvláštním povolení a

b) požádat o změnu povolení nebo zvláštního povolení - k žádosti musí připojit doklad prokazující změnu příslušného údaje ( § 14 ZIS).

 

Informační povinnost insolvenčního správce ve vztahu k ministerstvu je dána také v případě skutečností, s nimiž je spojen důsledek pozastavení činnosti výkonu funkce insolvenčního správce ( § 9 odst. 3 ZIS - viz část 3.3.1.2); informační povinnost hostujícího insolvenčního správce je pak upravena v § 35 ZIS - viz část 3.3.1.4).

 

Návrh na vydání povolení a zvláštního povolení

Povolení nebo zvláštní povolení se vydává na návrh, o němž rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti jako správní orgán, který v tomto řízení postupuje podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Případné nezákonné rozhodnutí ministerstva podléhá soudnímu přezkumu v rámci správního soudnictví.

 

Návrh fyzické osoby

Fyzická osoba je dle § 4 ZIS povinna v návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení uvést

a) své jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození,

b) adresu, která má být jejím sídlem,

a připojit

1) doklad prokazující splnění podmínky vysokoškolského vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b ) ZIS,

2) doklad (osvědčení) o složení zkoušky, rozdílové zkoušky nebo, jde-li o návrh na vydání zvláštního povolení, zvláštní zkoušky insolvenčního správce (ke vzdělávání insolvenčních správců viz část 3.3.1.3),

3) doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z Rejstříku trestů nebo obdobné evidence vydaný státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zák. č. 18/2004 Sb.,o uznávání odborné kvalifikace; žadatel o povolení, jímž je advokát, daňový poradce, auditor nebo notář připojí k návrhu také

4) potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu auditorů nebo doklad o jmenování notářem.

 

Návrh veřejné obchodní nebo zahraniční společnosti

Veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost je dle § 5 ZIS povinna v návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení uvést

a) svoji obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo,

b) jméno a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt ohlášeného společníka tj. fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem (společníkem) statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (srov. § 24 odst. 2 IZ) a která samostatně (jako fyzická osoba) splňuje podmínky pro výkon funkce

Nahrávám...
Nahrávám...