dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor insolvenčního návrhu podaného věřitelem

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.2.4
Vzor insolvenčního návrhu podaného věřitelem

Vzor insolvenčního návrhu podaného věřitelem

 

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

(adresováno insolvenčnímu soudu)

 

Navrhovatel (věřitel) : Mlýn Slatina, s. r. o., se sídlem v Brně, U řeky 69, PSČ 602 00, identifikační číslo 61245514

(navrhovatelem je dle § 97 odst. 3 IZ věřitel dlužníka)

zastoupen : JUDr. Evou Chytrou, advokátkou, se sídlem v Brně, Soudní 9, PSČ 625 00

 

Dlužník : 1. Pekárenská, a. s., se sídlem v Praze 5, Nad Radotínem 11, PSČ 163 20, identifikační číslo 27191204

 

Příloha : plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

(viz § 97 odst. 2 IZ a část 4/2)

 

Věc : Insolvenční návrh věřitele

(předmětem řízení je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení)

 

I. Věřitel uzavřel s dlužníkem dne 15. 4. 2008 kupní smlouvu č. 2/2008, jejímž předmětem byl závazek věřitele jako prodávajícího dodávat dlužníkovi jako kupujícímu jednou týdně (počínaje dnem 20. 4. 2008) pšeničnou mouku k výrobě pečiva. Množství, sortiment, kvalita a cena dodávaného zboží byly specifikovány v příloze, která je nedílnou součástí kupní smlouvy. Dlužník se ve smlouvě zavázal hradit kupní cenu do 30 dnů od převzetí zboží. Věřitel své smluvní závazky včas a řádně plnil, ovšem dlužník od června roku 2010 přestal za dodané zboží platit a na písemné výzvy k úhradě dluhu reagoval pouze tím, že své závazky podáním ze dne 30. 3. 2011 uznal. Věřitel má tak vůči dlužníkovi za dodání zboží v období od června roku 2010 do ledna roku 2011 na základě neuhrazených faktur splatných od 15. 5. 2010 do 25. 2. 2011 splatné pohledávky v celkové výši 1 759 520 Kč.

(vylíčení skutečností, ze kterých vyplývá oprávnění navrhovatele - věřitele podat insolvenční návrh)

 

Důkazy : kupní smlouva č. 2/2008 ze dne 15. 4. 2008

dodací listy s příslušnými fakturami

uznání závazku ze dne 30. 3. 2011

(doložení pohledávky navrhovatele - věřitele)

 

 

II. Věřitel zároveň k návrhu připojuje přihlášku své pohledávky za dlužníkem zpracované na předepsaném formuláři.

(předložení přihlášky pohledávky na formuláři je povinnou přílohou insolvenčního návrhu věřitele - § 105 IZ)

 

Příloha : Přihláška pohledávky ze dne 16. 7. 2011

( k obsahovým náležitostem přihlášky pohledávky podrobněji v části 5/2.1, formulář přihlášky v části 5/2.1.1 )

 

III.Věřitelem dlužníka není pouze navrhovatel s výše uvedenými pohledávkami, ale také E., s. r. o., se sídlem .............., IČ

Nahrávám...
Nahrávám...