dnes je 21.5.2024

Input:

Vzor konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.7.3
Vzor konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce

Vzor konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce

 

 

Krajský (Městský) soud v.........................

(označení insolvenčního soudu)

 

 

sp.zn. ..............................

(spisová značka, pod kterou je insolvenční řízení vedeno)

 

 

 

Konečná zpráva

a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce

 

 

V konkursu vedeném na majetek

dlužníka (úplné označení dlužníka s adresou, datem narození, identifikačním číslem): ............................

předkládá

insolvenční správce (označení správce s adresou): ................................................................

dle § 302 a 303 IZ konečnou zprávu a vyúčtování svojí odměny a výdajů.

 

 

I. Úvod

V insolvenčním řízení dlužníka ........... zahájeném u Krajského (Městského) soudu ................ dne..... bylo usnesením č.j. ................. ze dne ..................rozhodnuto o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek. Insolvenční správcem byl současně ustanoven ...................

Činnost insolvenčního správce:

Následuje informace o činnosti předběžného správce, byl-li před rozhodnutím o úpadku ustanoven, a popis postupu insolvenčního správce a jednotlivých zásadních úkonů, jež činil po ustanovení do funkce zejména při

- zjišťování a zajištění majetkové podstaty a jejím soupisu

- správě a udržování majetkové podstaty

- zpeněžování majetkové podstaty

- přezkoumání přihlášených pohledávek

- uspokojování pohledávek věřitelů v průběhu konkursu (pohledávek dle § 168 a 169 IZ, pohledávek zajištěných věřitelů, uspokojování dle částečného rozvrhu),

včetně informace o ustanovení a činnosti případných dalších správců - předchozích odvolaných či zproštěných insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, zvláštního insolvenčního správce či odděleného insolvenčního správce.

 

 

II. Příjmy majetkové podstaty

1) Zpeněžení

a) nemovitosti:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek..... Kč

b) movitosti:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ......................................... výtěžek ......Kč

(popř. jen rámcová s odkazem na soupis podstaty)

c) podnik:

specifikace jednotlivých součástí podniku (jako shora)............................................................................

způsob zpeněžení podniku (jeho části) ............................................................................. výtěžek .......Kč

d) soubor věcí a věci hromadné:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek .......Kč

(popř. jen rámcová s odkazem na soupis podstaty)

e) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek .......Kč

f) obchodní podíly:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek .......Kč

g) pohledávky:

specifikace jednotlivé položky................. ...způsob zpeněžení ........................................ výtěžek ......Kč

(popř. jen rámcová s odkazem na soupis podstaty)

h) další práva a jiné majetkové hodnoty ocenitelné penězi:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek .......Kč

celkem....................................................................................................................................Kč

 

2) Ostatní příjmy

a) finanční prostředky z bankovních účtů dlužníka a vkladů:

specifikace účtu ................................................................výše zůstatku (vkladu)..................Kč

b) hotovost dlužníka:

umístění hotovosti.........................................................................................................výše ..............Kč

c) dlužníkova mzda, plat, pracovní odměna jako člena družstva a další příjmy dle § 206 odst. 1 písm. i) IZ:

specifikace příjmu ......rozsah náležející do podstaty.......inkasováno za období ....celková výše ....Kč

d) jiné příjmy:

specifikace příjmu............................................................................................................výše..............Kč celkem...............................................................................................................................................Kč

 

Příjmy majetkové podstaty celkem (ad II./1 a 2) .............................................................................Kč

 

III. Nezpeněžený majetek

1) Věci, práva, pohledávky, jiné majetkové hodnoty vyloučené z podstaty dle § 225 IZ

specifikace jednotlivé položky............ocenění....... rozhodnutí soudu o excindačním žalobě...........................

2) Věci, práva, pohledávky, jiné majetkové hodnoty vyňaté k návrhu dlužníka dle § 226 IZ

specifikace jednotlivé položky............ocenění.......datum vynětí správcem či rozhodnutí soudu o vynětí............

3) Věci, práva, pohledávky, jiné majetkové hodnoty vyňaté správcem pro nezpeněžitelnost dle § 227 IZ

specifikace jednotlivé položky............ocenění......... rozhodnutí soudu o vynětí.......... .................................

 

 

IV. Výdaje z majetkové podstaty

1) Pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria ( § 168 odst. 1 IZ)

a) předběžný správce odlišný od insolvenčního správce - označení jeho osoby................................

- odměna za výkon funkce:

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

usnesení o určení odměny................................................výše plnění (doplatku odměny).........Kč

- hotové výdaje:

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

b) likvidátor dlužníka (nároky dle § 70 IZ) - označení jeho osoby..................................................-

- odměna za činnost v insolvenčním řízení:

usnesení o určení odměny ........................................................................výše plnění..........Kč

- náhrada nutných výdajů souvisejících s činností v insolvenčním řízení:

specifikace jednotlivé položky .....................................................................výše plnění.........Kč

c) správce podniku dlužníka (nároky dle § 70 IZ) - označení jeho osoby..............................

- odměna za činnost v insolvenčním řízení:

usnesení o určení odměny ........................................................................výše plnění..........Kč

- náhrada nutných výdajů souvisejících s činností v insolvenčním řízení:

specifikace jednotlivé položky .....................................................................výše plnění.........Kč

d) členové a náhradníci věřitelského výboru (prozatímního věřitelského výboru), zástupce věřitelů

- odměna:

ke každé osobě její označení .......... usnesení o určení odměny ......................výše plnění..........Kč

- náhrada nutných výdajů:

ke každé osobě její označení .......... specifikace jednotlivé položky ..................výše plnění..........Kč

e) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení zaplacené osobou odlišnou od dlužníka:

označení složitele zálohy ........................datum poskytnutí náhrady................výše plnění ......Kč

f) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv dle § 122 odst. 2 IZ:

označení věřitele................označení smlouvy a z ní vzešlé pohledávky.............výše plnění........Kč

celkem..........................................................................................................................Kč

 

2) Pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po rozhodnutí o úpadku ( § 168 odst. 2 IZ)

a) insolvenční správce - označení jeho osoby................................

- záloha na odměnu (včetně případných záloh na jeho odměnu jako předběžného správce):

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

- hotové výdaje (s rozlišením případných výdajů při výkonu jeho funkce předběžného správce):

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

b) zástupce insolvenčního správce - označení jeho osoby................................

- záloha na odměnu:

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

- hotové výdaje :

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

c) zvláštní insolvenční správce - označení jeho osoby................................

- záloha na odměnu:

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

- hotové výdaje :

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

d) oddělený insolvenční správce - označení jeho osoby................................

- záloha na odměnu:

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

- hotové výdaje :

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

e) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty, včetně nákladů souvisejících s jejím zpeněžením

- obvyklé:

specifikace jednotlivé položky .....................................................................výše plnění.........Kč

- neobvyklé:

specifikace jednotlivé položky ..................zdůvodnění nutnosti výdaje...............výše plnění.........Kč

f) likvidátor, osoba v obdobném postavení likvidátora a odpovědný zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku (nároky dle § 70 IZ neuvedené ad IV./1 písm. b) a c)

- odměna za činnost v insolvenčním řízení:

ke každé

Nahrávám...
Nahrávám...