dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného dlužníkem - 1. varianta

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2.1
Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného dlužníkem - 1. varianta

JUDr. Sylva Rychtalíková

VZOR KE STAŽENÍ

Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného dlužníkem - 1. varianta

(spojený insolvenční návrh a návrh na povolení reorganizace předložené spolu se schváleným reorganizačním plánem)

Navrhovatel: Pekárna, s.r.o., se sídlem v Kamenici, Nádražní 18, PSČ 268 31, IČ 50986312,

zastoupená Ing. Jiřím Novotným, jednatelem

Osoba oprávněná jednat za navrhovatele: Ing. Jiří Novotný, r.č. .............../ .........., bytem ...........................,

jehož oprávnění jednat za společnost vyplývá ze společenské smlouvy společnosti Pekárna, s.r.o., ze dne 30.11.1997 a který byl zvolen jednatelem společnosti na valné hromadě dne 25.5.2003, o jejímž průběhu byl pořízen notářský zápis sp.zn. ......................., JUDr. Janem Pohankou, notářem v Kamenici.

I.

Navrhovatel je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce č. 10452, oddílu C.

Hlavním předmětem činnosti navrhovatele je pekařství a cukrářství. Navrhovatel tuto výrobu provozuje od května 1998. Dalším předmětem jeho činnosti je velkoobchod a maloobchodní prodej potravin.

Navrhovatel má majetek nemovitý, movitý, včetně cenných papírů, pohledávky, zůstatky na bankovních účtech a pokladní hotovost. Veškerý majetek navrhovatele je specifikován v příloze č. 2 tohoto návrhu.

Navrhovatel má 25 věřitelů, jeho splatné peněžité závazky činí ke dni podání návrhu 25 874 320 Kč. Dále má vůči věřitelům peněžité závazky ve výši 16 800 000 Kč, které se dosud nestaly splatnými. Jednotliví věřitelé označení svou obchodní firmou (názvem), identifikačním číslem a sídlem a jejich pohledávky s určením výše jistiny, příslušenství, právního důvodu, dne splatnosti, způsobu, druhu a právního důvodu zajištění, včetně údaje, zda je navrhovatel popírá či uznává, příp. zda jsou předmětem soudního řízení, jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto návrhu.

Navrhovatel má 68 zaměstnanců, jejichž seznam s uvedením jména, příjmení, bydliště a data narození tvoří přílohu č. 4 tohoto návrhu.

Navrhovatel je v úpadku, neboť má více věřitelů a peněžité závazky, jejichž jistina činí 25 874 320 Kč a které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Navrhovatel je v platební neschopnosti, neboť tyto závazky není schopen plnit.

II.

Navrhovatel předložil ve dnech 1. až 7. 3. 2008 věřitelům reorganizační plán, kterým navrhl restrukturalizaci svého podniku, a to prostřednictvím opatření, která jsou zahrnuta v reorganizačním plánu (jde o restrukturalizací pohledávek věřitelů, vydání části aktiv navrhovatele věřitelům a fúzí navrhovatele s jinou právnickou osobou).

V souladu s § 337 odst. 1 IZ byli věřitelé v reorganizačním plánu rozděleni do pěti skupin, přičemž 1. a 2. skupinu tvoří věřitelé se zajištěnými pohledávkami, 3. skupinu věřitelé nezajištěných pohledávek z obchodního styku, 4. skupinu věřitelé nezajištěných veřejných pohledávek a 5. skupinu společníci navrhovatele. Věřitelé zařazení do uvedených skupin hlasovali v souladu s § 346 odst. 2 IZ mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení, a to hlasovacími lístky takto výslovně označenými, jejichž obsah je v souladu s § 19 vyhlášky č. 311/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení IZ. Navrhovatel stanovil lhůtu k doručení hlasovacích lístků na adresu svého sídla nejpozději do 31. 3. 2008 a věřitelům ji písemně oznámil spolu se zasláním reorganizačního plánu a jeho příloh. Ve stanovené lhůtě navrhovatel obdržel 18

Nahrávám...
Nahrávám...