dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného dlužníkem - 2. varianta

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2.2
Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného dlužníkem - 2. varianta

JUDr. Sylva Rychtalíková

VZOR KE STAŽENÍ

Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného dlužníkem - 2. varianta

(návrh na povolení reorganizace předložený spolu s reorganizačním plánem)

Navrhovatel: Pekárna, s.r.o., se sídlem v Kamenici, Nádražní 18, PSČ 268 31, IČ 50986312,

zastoupená Ing. Jiřím Novotným, jednatelem

Osoba oprávněná jednat za navrhovatele: Ing. Jiří Novotný, r.č. .............../ .........., bytem ...........................,

jehož oprávnění jednat za společnost vyplývá ze společenské smlouvy společnosti Pekárna, s.r.o., ze dne 30.11.1997 a který byl zvolen jednatelem společnosti na valné hromadě dne 25.5.2003, o jejímž průběhu byl pořízen notářský zápis sp.zn. ......................., JUDr. Janem Pohankou, notářem v Kamenici.

I.

Navrhovatel je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce č. 10452, oddílu C.

Úpadek navrhovatele byl zjištěn usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 32/2008-A-16 ze dne 3.4.2008. První schůze věřitelů byla svolána na den 15.5.2008 v 10,00 hod.

Navrhovatel má majetek nemovitý, movitý, včetně cenných papírů, skladové zásoby, pohledávky, zůstatky na bankovních účtech a pokladní hotovost. Navrhovatel předložil insolvenčnímu soudu seznam svého majetku zpracovaný podle § 104 odst. 2 IZ, a to spolu s insolvenčním návrhem. Navrhovatel prohlašuje, že v mezidobí od předložení uvedeného seznamu do dne podání tohoto návrhu, došlo ve struktuře jeho majetku k těmto změnám:

  • skladové zásoby se snížily na hodnotu 350 000 Kč pořizovací ceny, jejich inventurní soupis je předložen;

  • vznikly tyto nové pohledávky, a to ve výši ........................... Kč, za dlužníky, splatné dne ........................., které jsou vzhledem k majetkové situaci dlužníků dobytné; tyto pohledávky nejsou předmětem soudního řízení;

  • zanikly splněním pohledávky ve výši ................................, a to za dlužníky ........................................

 

Navrhovatel předložil insolvenčnímu soudu spolu s insolvenčním návrhem seznam závazků zpracovaný podle § 104 odst. 3 IZ. Navrhovatel prohlašuje, že v mezidobí od předložení uvedeného seznamu do dne podání tohoto návrhu došlo ohledně jeho závazků k těmto změnám:

  • navrhovatel plně uhradil závazky ve výši .......................... těmto věřitelům ........................................

  • navrhovatel částečně uhradil závazek věřiteli .................................., a to co do výše .............................

Zároveň v uvedeném mezidobí vznikly navrhovateli tyto nové závazky:

 

věřitel
(obchodní firma, IČ, sídlo) 
jistina a příslušenství den splatnosti
  
osoba blízká/koncern důvod popření
závazku 
druh a předmět zajištění/důvod popření zajištění 
                  

 

Navrhovatel předložil insolvenčnímu soudu spolu s insolvenčním návrhem seznam zaměstnanců a prohlašuje, že v mezidobí od předložení uvedeného seznamu do dne podání tohoto návrhu došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 5 osob, pracovní poměr byl ukončen dohodou s p. .........................................................

 

Peněžité závazky navrhovatele ke dni podání tohoto návrhu tudíž činí celkem ............................. s příslušenstvím ve výši ........................................ Z toho jsou po lhůtě splatnosti celkem závazky ve výši ........................ Kč s příslušenstvím ve výši ...............................

 

II.

Navrhovatel předložil věřitelům již před zahájením / alt. po zahájení insolvenčního řízení reorganizační plán, kterým navrhl restrukturalizaci svého podniku, a to prostřednictvím opatření, která jsou zahrnuta v reorganizačním plánu (jde o restrukturalizací pohledávek věřitelů, vydání části aktiv navrhovatele věřitelům a fúzí navrhovatele s jinou právnickou osobou).

V souladu s § 337 odst. 1 IZ byli věřitelé v reorganizačním plánu rozděleni do pěti skupin, přičemž 1. a 2.

Nahrávám...
Nahrávám...