dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného věřitelem

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.2.4
Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného věřitelem

Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného věřitelem

 

Navrhovatel: Velkoobchod, a.s., se sídlem v Kamenném Brodě, Pobřežní 28, PSČ 276 40, IČ 15329873,

zastoupená Ing. Josefem Novákem, předsedou představenstva, a Miroslavem Pujmanem, místopředsedou představenstva

 

Dlužnice: Pekárna, s.r.o., se sídlem v Kamenici, Nádražní 18, PSČ 268 31, IČ: 5098631

 

Osoba oprávněná jednat za dlužnici: Ing. Jiří Novotný, r.č. .............../ .........., bytem ...........................

 

 

I.

Navrhovatel je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce č. 95135, oddílu B.

 

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 32/2008-A-16 ze dne 3.4.2008 byl zjištěn úpadek dlužnice Pekárna, s.r.o., se sídlem v Kamenici, Nádražní 18, PSČ 268 31, IČ: 5098631 (dále jen “Dlužnice"). První schůze věřitelů byla svolána na den 15.5.2008 v 10,00 hod.

 

 

II.

Dlužnice má dle zjištění navrhovatele tento nemovitý majetek, v němž provozuje svůj podnik, a to pekařskou a cukrářskou výrobu a prodej:

stavby číslo popisné ........................ na pozemcích č.par. ......................, které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním pracovištěm pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště v ...................... na listu vlastnictví č. ............................. pro obec .........................a katastrální území ............................... Tyto nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem zajišťujícím pohledávku ve výši .............................. Kč zástavního věřitele .............................. /alt. nejsou zatíženy zástavním ani jiným věcným právem.

 

Dlužnice má dále dle zjištění navrhovatele tento movitý majetek .................................., pohledávky ve výši ..................... za těmito dlužníky .......................

alt. Ze seznamu majetku předloženého po zahájení insolvenčního řízení dlužnicí insolvenčnímu soudu bylo zjištěno, že majetek dlužnice sestává z věcí nemovitých, a to zejména ...................................................., dále z věcí movitých, skladových zásob, cenných papírů, pohledávek v nominální výši ......................... Kč, zůstatků na bankovních účtech ve výši .......................... Kč.

 

Celkový obrat dlužnice za rok 2007 činil dle její výroční zprávy částku převyšující 100,000.000 Kč.

alt. Ze seznamu zaměstnanců předloženého po zahájení insolvenčního řízení dlužnicí insolvenčnímu soudu bylo zjištěno, že Dlužnice zaměstnává v pracovním poměru celkem 103 zaměstnanců.

 

 

III.

Navrhovatel je věřitelem Dlužnice, jeho splatná pohledávka za Dlužnicí činila ke dni rozhodnutí o úpadku částku 1 700 700 Kč a byla přihlášena v insolvenčním řízení Dlužnice u insolvenčního soudu dne 5.4.2008.

 

Navrhovateli je známo, že Dlužnice má další splatné závazky ve výši nejméně .............................. Kč za dalšími věřiteli.

 

IV.

Navrhovateli je známo, že Dlužnice není k žádné osobě ve vztahu osoby ovládané ve smyslu § 66a obchodního zákoníku; rovněž mu je

Nahrávám...
Nahrávám...