dnes je 26.5.2024

Input:

Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky pouze dlužníkem, má-li jeho popření vliv na zjištění pohledávky

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.3.3.3
Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky pouze dlužníkem, má-li jeho popření vliv na zjištění pohledávky

Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky pouze dlužníkem, má-li jeho popření vliv na zjištění pohledávky.

( pozn. jde o případ reorganizace a oddlužení)

 

Adresováno:

(označení věřitele, zaslat doporučeně s dodejkou, pro následnou možnost kontroly dodržení lhůty k podání žaloby)

 

 

Věc: Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky

 

Ve věci insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka ....(označení dlužníka)......u ... (označení insolvenčního soudu)...... pod sp.zn. .........(uvést spisovou značku insolvenčního řízení).....Vám podepsaný insolvenční správce tímto sděluje, že při přezkumném jednání, které se konalo dne .....(uvést datum přezkumného jednání)... ,byla popřena Vaše takto specifikovaná nevykonatelná pohledávka:

 

Výše přihlášené pohledávky : ..................

Důvod uvedený v přihlášce: ...................

 

Stanovisko dlužníka :

(výběr dle situace)

Dlužník pohledávku popřel co do pravosti, neboť má za to, že přihlášená pohledávka nevznikla - již zcela zanikla - je promlčena.

Dlužník pohledávku popřel co do výše, neboť má za to, že pohledávka existuje pouze ve výši ......(uvést respektovanou částku ).....

Dlužník pohledávku popřel co do pořadí, neboť popřel právo ze zajištění.

 

Stanovisko insolvenčního správce:

Insolvenční správce pohledávku co do pravosti, výše i pořadí uznal.

 

 

Poučení : Popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky.

 

Popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění má však u zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, tytéž účinky jako popření pravosti pohledávky, a bylo -li toto právo popřeno jen z části, tytéž účinky jako popření výše pohledávky.

 

Pokud věřitel trvá na své pohledávce co do pravosti, výše nebo pořadí, je oprávněn podat u insolvenčního soudu proti dlužníkovi žalobu na

Nahrávám...
Nahrávám...