dnes je 22.6.2024

Input:

Vzor - Zápis ze zasedání řádné valné hromady

11.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.4
Vzor – Zápis ze zasedání řádné valné hromady

Mgr. Jindřich Šimberský

Zápis ze zasedání řádné valné hromady společnosti

............................................. s. r. o.

IČO: ....................,

se sídlem ..............................................................,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce ...........................,

konané dne 2. března 2014 v 11.00 hodin

v sídle společnosti.

1. Zahájení valné hromady a vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady

Valná hromada byla zahájena v 11:00 hodin a zúčastnili se jí tito společníci:

1. Karel Novák, nar. 14. dubna 1966, bytem Nádražní 302, 338 05 Mýto,

2. Petra Dvořáková, nar. 2. května 1980, bytem Lipová 16, 337 01 Rokycany,

3. Lukáš Dobrý, nar. 3. listopadu 1975, bytem Strašnická 52, 337 01 Rokycany.

Jednání valné hromady se dále zúčastnili tito jednatelé společnosti:

1. Ladislav Svoboda, nar. 1. června 1972, bytem Strakonická 44, 323 00 Plzeň,

2. František Karas, nar. 16. prosince 1975, bytem, Majerova 12/45, 301 00 Plzeň.

Řízení valné hromady společnosti do doby zvolení jejich orgánů převzal pan Ladislav Svoboda, jednatel společnosti. Proti tomuto postupu nebyl vznesen žádný protest.

Protože valná hromada nebyla svolána řádně a včas způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou společnosti, dotázal se pan Ladislav Svoboda, zda se společníci vzdávají svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady dle ust. § 184 odst. 3 ZOK.

1. Pan Karel Novák, nar. 14. dubna 1966, bytem Nádražní 302, 338 05 Mýto prohlašuje, že se výslovně vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou společnosti.

2. Paní Petra Dvořáková, nar. 2. května 1980, bytem Lipová 16, 337 01 Rokycany prohlašuje, že se výslovně vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou.

3. Pan Lukáš Dobrý, nar. 3. listopadu 1975, bytem Strašnická 52, 337 01 Rokycany prohlašuje, že se výslovně vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou.

Pan Ladislav Svoboda prohlašuje, že valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví zákon o obchodních korporacích a společenská smlouva společnosti, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni společníci společnosti, všichni se vzdali práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon o obchodních korporacích a společenská smlouva společnosti. Valná hromada je tedy konána v souladu se zákonem a nelze vyslovit případnou neplatnost usnesení přijatých touto valnou hromadou.

Pan Ladislav Svoboda dále prohlašuje, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů.

Na úvod valné hromady byl přítomnými společníky bez výhrad odsouhlasen následující program jednání valné hromady:

1) Zahájení

2) Volba orgánů valné hromady

3) Schválení účetní závěrky za rok 2013

4) Schválení daňového přiznání za rok 2013

5) Přijetí usnesení valné hromady

6) Závěr

Následně bylo přistoupeno k druhému bodu programu jednání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Pan Ladislav Svoboda přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. Navrženi byli:

na předsedu

Nahrávám...
Nahrávám...