dnes je 30.5.2024

Input:

Základní a společná ustanovení

29.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1
Základní a společná ustanovení

15.1.1
Základní ustanovení

15.1.1.1
Vymezení předmětu insolvenčního zákona

Vymezení předmětu insolvenčního zákona

 

V úvodním ustanovení zákon tradičně vymezuje předmět úpravy, tj. okruh společenských vztahů, na které se použije. Kromě úpadku jím lze po vzoru zahraničních úprav nově řešit i hrozící úpadek dlužníka tak, aby byly uspořádány jeho majetkové vztahy k osobám dotčeným těmito krizovými jevy (především k jeho věřitelům). Takto ohlášený účel zákona lze vedle konkursu, jako dosavadního způsobu řešení úpadku, dosáhnout také prostřednictvím nově zavedených institutů reorganizace a oddlužení. Výslovnou deklarací možnosti oddlužení dlužníka ( § 1 písm. b) IZ) je zdůrazněna ambice poskytnout čestnému a poctivému dlužníkovi šanci vyjít z procesu úpadkového řízení oddlužen.

 

Cílem insolvenčního řízení je co nejvyšší, ale zásadně (na rozdíl např. od exekuce nebo likvidace) poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů.

 

Vynětí z osobní působnosti

V souladu se zásadou teritoriality stát prostřednictvím IZ vykonává svou působnost nad všemi osobami (fyzickými či právnickými) nacházejícími se na jeho území, vynětí z této osobní působnosti (exempce), k němuž insolvenční soud přihlíží z úřední povinnosti, upravené v § 6 IZ, navazuje na dosavadní úpravu (srov. § 1a a § 12a odst. 3 písm. a) ZKV). Přitom nemožnost aplikace IZ působí vůči některým osobám absolutně (odstavec 1), kdežto u jiných osob je výluka z působnosti IZ časově omezena (odstavec 2).

 

Absolutní výjimky

Mezi subjekty, které jsou dle § 6 odst. 1 IZ zcela vyňaty z působnosti IZ patří

a) stát

b) územní samosprávní celek (tj. kraj nebo obec)

- to však neznamená, že by insolvenčním řízením nebylo možno postihnout majetek, který územně samosprávní celky, např. kraje, svěřily do správy svých příspěvkových organizací (např. nemocnic); na takový majetek je třeba pro tyto účely pohlížet jako na majetek příspěvkové organizace kraje,

c) Česká národní banka,

d) Všeobecná zdravotní pojišťovna,

e) Fond pojištění vkladů,

f) Garanční fond obchodníků s cennými papíry,

g) veřejná vysoká škola,

h) právnická osoba, jejíž veškeré dluhy v době před zahájením insolvenčního řízení převzal nebo se za ně zaručil stát, popř. nově též některý vyšší územní samosprávní celek, tzn. kraj (nikoli obec, jež je základním územně samosprávním celkem).

- Důvodem ke stanovení těchto výjimek z aplikace IZ je předpoklad, že bude-li úhrada závazků dlužníka garantována státem nebo krajem, budou věřitelé dlužníka plně uspokojeni.

- Dlužník, jehož závazky převezme nebo se za ně zaručí obec jako objektivně ekonomicky slabší subjekt než kraj nebo stát, z osobní působnosti IZ vyloučen není.

- Dojde-li k poskytnutí těchto garancí až po zahájení insolvenčního řízení, insolvenční soud návrh zamítne postupem podle § 143 odst. 4 IZ.

Zařazením subjektů označených pod písm. a) až h) mezi subjekty, jež jsou vyňaty z působnosti IZ, je akceptován právní stav založený zvláštními právními předpisy upravujícími specifické majetkové postavení a funkce těchto zákonem zřízených subjektů

Nahrávám...
Nahrávám...