dnes je 21.6.2024

Input:

Základní účinky prohlášení konkursu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3.1
Základní účinky prohlášení konkursu

Základní účinky prohlášení konkursu

 

Dlužníkova právní způsobilost

Předně nutno konstatovat, že i po prohlášení konkursu je dlužník nadále nazýván dlužníkem, nikoli úpadcem, když zákonodárce vycházel z toho, že označení “úpadce„ spojené s prohlášením konkursu předchozí právní úpravou nemělo vliv na jeho postavení a způsobilost a mělo přitom jistý dehonestující charakter. Ustanovení § 245 odst. 3 IZ výslovně stanoví, že prohlášení konkursu nemá vliv na dlužníkovu způsobilost k právním úkonům (na jeho způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti - § 8 ObčZ) ani na jeho procesní způsobilost (na jeho způsobilost být účastníkem řízení - § 19 OSŘ). Dlužník je však ve svojí právní sféře, zejm. v oprávnění nakládat s majetkem podstaty a činit právní úkony s tím související, stižen omezeními, jež vyplývají právě ze stanovených účinků prohlášení konkursu, přičemž insolvenční zákon řadu takových omezení spojuje již se zahájením insolvenčního řízení či s rozhodnutím o úpadku.

 

Ukončení nucené správy a přerušení likvidace dlužníka

Podle § 245 odst. 2 IZ prohlášením konkursu

a) likvidace dlužníka - právnické osoby se přerušuje (k účinku přerušení likvidace dlužníka nutno podotknout, že i zákon o konkursu a vyrovnání s prohlášením konkursu tento účinek pojil, na rozdíl od něj však k omezení působnosti likvidátora dlužníka v rozsahu, v jakém nepřešla na insolvenčního správce, dochází v insolvenčním řízení již od podání insolvenčního návrhu dlužníkem anebo od rozhodnutí o úpadku, bylo-li insolvenční řízení zahájeno k návrhu věřitele - viz § 70 odst. 1 a 2 IZ a část 3/5);

b) končí dlužníkova nucená správa ( § 70 odst. 1 a 3 IZ o likvidátorovi dlužníka platí obdobně i pro nuceného správce);

c) zaniká dříve nařízené předběžné opatření, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak (viz část 4/3.1.2); stejně tak insolvenční soud může po prohlášení konkursu nařídit předběžné opatření nebo svoje předběžné opatření podle potřeby - i bez návrhu - změnit.

 

Provoz dlužníkova podniku

Insolvenční zákon zachovává možnost, aby v rámci konkursu pokračoval provoz dlužníkova podniku (srovnej § 18a odst. 1 ZKV). Ustanovení § 261 odst. 1 IZ stanoví, že prohlášením konkursu nekončí provoz dlužníkova podniku, nestanoví-li zvláštní právní předpis (takovou odchylnou úpravu obsahuje například § 7b odst. 1 písm. e) a f) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii). Tato úprava souvisí s možností prodeje dlužníkova podniku jednou smlouvou upravenou v § 290 odst. 1 a 2 IZ. Podle § 261 odst. 2 IZ provoz dlužníkova podniku skončí

a) prodejem podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty, nebo

b) rozhodnutím insolvenčního soudu

- rozhodnutí insolvenčního soudu o ukončení provozu dlužníkova podniku může být vydáno jen na návrh insolvenčního správce a po vyjádření věřitelského výboru (pokud již byl zvolen nebo soudem jmenován), jež soud při svém rozhodování zváží. Toto rozhodnutí je třeba doručit zvlášť insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelskému výboru a současně je zveřejnit vyhláškou - vyvěšením usnesení na úřední desce soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku ( § 71 odst. 3 IZ); odvolání proti tomuto rozhodnutí však není přípustné.

Ustanovení o ukončení provozu podniku dlužníka prodejem jeho podniku jednou smlouvou samozřejmě neznamená, že by podnik nemohl provozovat jeho nabyvatel. Uvedená úprava § 261 odst. 2 IZ souvisí s úpravou § 8 odst. 1 písm. a) a b) živnostenského zákona, která právě se zde stanovenými způsoby ukončení provozu podniku úpadce spojuje překážku provozování živnosti dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurs.

 

Přechod dispozičních oprávnění na insolvenčního správce

Základním účinkem konkursu zůstává [obdobně jako dle § 14 odst. 1 písm. a) ZKV] prakticky úplný přechod dispozičních oprávnění ohledně majetkové podstaty na insolvenčního správce. Je formulován v § 246 odst. 1 IZ, který - v souladu s § 229 odst. 1 IZ - stanoví, že prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce:

a) oprávnění nakládat s majetkovou podstatou,

b) výkon práv a plnění

Nahrávám...
Nahrávám...