dnes je 17.6.2024

Input:

Zamítnutí insolvenčního návrhu

20.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.3.5.4.1
Zamítnutí insolvenčního návrhu

JUDr. Jolana Maršíková

Důvody pro zamítnutí

Podle § 143 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku. Důvodem pro zamítnutí návrhu je ve smyslu § 143 odst. 2, 3 a 4 IZ :

a) nedostatek věcné aktivní legitimace navrhovatele k podání insolvenčního návrhu, když v insolvenčním řízení nebylo osvědčeno, že věřitel, který návrh podal, má za dlužníkem splatnou pohledávku (k rozsahu dokazování o věcné aktivní legitimaci navrhovatele viz výklad a judikaturu v části 4.5.2.2),

b) neosvědčení úpadku dlužníka, když se nepodaří navrhovateli osvědčit (prokázat)

  • existenci splatné pohledávky dalšího věřitele (mnohost věřitelů jako znak úpadku); za dalšího věřitele se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníkovi nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení (viz judikát níže)

  • nebo naplnění dalších znaků úpadku ve formě insolvence (ledaže se podle § 3 odst. 2_ IZ má za to, že dlužník je neschopen platit své splatné závazky - § 3 odst. 2 IZ má za to, že dlužník je v úpadku a dlužník tuto domněnku v insolvenčním řízení nevyvrátí), nebo znaků úpadku ve formě předlužení, popř. tvrzeného hrozícího úpadku (jde-li o návrh dlužníka),

c) jde-li o úpadek ve formě insolvence (není-li zjištěn úpadek předlužením), pokud dlužník jednající v dobré víře osvědčí, že jeho platební neschopnost dlužníka vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby a se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že platební neschopnost do 3 měsíců po splatnosti peněžitých závazků odvrátí,

d) je-li dlužníkem právnická osoba a stát nebo vyšší samosprávný celek po zahájení insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se

Nahrávám...
Nahrávám...