dnes je 20.5.2024

Input:

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

26.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2.15 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

JUDr. Lucie Kolářová

§ 254 TZ

1. Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen:

  • kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo

  • kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,

a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

2. Stejně bude potrestán:

  • kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti,

  • kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo

  • kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.

3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku značnou škodu.

4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Společný objekt trestného činu

Objektem tohoto trestného činu je zájem na řádném vedení a uchování účetnictví a dalších dokladů sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole a na pravdivosti zápisů v obchodním rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek. Chrání se tedy zájem adresáta informace na její pravdivosti.

1. Skutková podstata trestného činu

Objektivní stránka

Skutková podstata trestného činu dle ustanovení prvního odstavce sankcionuje porušení povinnosti vést a uchovávat nezkreslené účetní doklady, popř. další doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku, když konkrétní povinnosti v tomto směru jsou obsaženy zejména v zákoně o účetnictví a navazujících předpisech. Trestněprávní postih je omezen jen na ty případy, které znamenají zásah do majetkových práv jiného nebo ohrožují zájem státu na řádném a včasném splnění daňové povinnosti.

Nevedení účetních dokladů spočívá v tom, že je pachatel vůbec neopatří nebo si je nevyhotoví, nebo již vyhotovené nevyplňuje vůbec, nebo nevyplňuje dostatečně, takže nemají příslušné náležitosti a nedávají přehled o stavu hospodaření a majetku či nemohou sloužit k jejich kontrole. Povinnost vést tyto doklady musí subjektu vyplývat ze zákona, tj. zákona o účetnictví. Nemusí jít o doklady pouze v listinné podobě, ale i zachycené na technických nosičích dat.

Nepravdivými jsou takové údaje, jejichž obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu. Hrubě zkreslenými údaji jsou takové, které mylně nebo neúplně informují o podstatných nebo důležitých okolnostech sloužících pro kontrolu hospodaření.

Pachatel účetní doklady zničí, pokud zlikviduje jejich hmotnou podstatu, takže nejsou nadále schopny plnit svůj účel. Poškozením se rozumí snížení jejich informační hodnoty v takové míře, že nejsou schopny plnit

Nahrávám...
Nahrávám...